شرايط براي همكاري با كاراته مساعد است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

درحالي كه گفته ميشــود مهران بهنــام فر گزينــه اصلي هدايت تيمهاي پايه كاراته است امــا بهنام فر منكــر اين موضوع ميشود و تاكيد ميكند كه حتي دراين باره هم صحبتي با او نشده است.

سرمربي پيشــين تيم ملي كاراته دراين باره ميگويد: «يكي، دو روزي اســت كه با من تماس ميگيرند و سرمربيگري تيمهاي پايه كاراتــه را تبريك ميگويند، اين در حالي اســت كه من هيچ مذاكرهاي با مسوولان فدراسيون نداشتهام و فدراسيون دراين باره حرفي نزده است.»

مهران بهنامفر ادامه ميدهد: «تاكنون كه مسوولان فدراسيون كاراتــه در خصــوص هدايــت تيمهــاي پايه مذاكــرهاي با من نداشــتند اما اگر مذاكرهاي شد بايد ببينيم خدا چه ميخواهد و دراين باره تصميم گيري كنم.»

او شــرايط را در حال حاضر براي همكاري با فدراسيون كاراته مســاعد ميداند: «من چندسالي اســت كه از تيمهاي ملي فاصله گرفتــهام بــراي اينكه شــرايط همكاري با فدراســيون را مساعد نميديدم.

به همين دليل نه پيشنهادي را قبــول كردم و نــه به تيمهاي ملي نزديك شدم اما الان شرايط را بــراي همكاري مهيا ميبينم و هركاري از دســتم بربيايد براي موفقيــت كاراته دريــغ نخواهم كرد.»

بهنامفر ميگويد: «دوســت دارم تجربيات سالها مربيگري و حضورم در تيــم ملي را بهعنوان بازيكــن در اختيــار جوانترهــا قرار دهــم و اگر پيشــنهادي از فدراسيون داشته باشم، شرايط را بررســي كرده و پس از آن پاسخ ميدهم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.