لایق: ليگ كشتي با شيوه جدید جذاب و تماشاگر پسند می شود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دبير فدراســيون كشــتي معتقد اســت برگزاري رقابتهاي ليگ كشــتي به شــكل و ســياق جديد باعث حضور هر چه بيشتر حاميان مالي و استقبال تماشــاگران خواهد شد. رضا لايق با اشاره به قرعهكشي رقابتهاي ليگ برتر كشتي، گفت: «ليگ برتر كشتي طي چند سال گذشته به صورت فصلي برگزار ميشد كه اين موضوع نتوانست رضايت حداكثري جامعه كشتي و حاميان مالي را برآورده ســازد. به همين دليل بنگاههاي اقتصادي و حاميان مالي به دليل اينكه مسابقات تنها طي چند روز برگزار ميشد اقبال چنداني براي سرمايهگذاري ليگ كشتي از خود نشان نميدادند و مسابقات نيز به لحاظ حضور تماشاگر و استقبال آنها مطلوب نبود.» دبير فدراسيون كشتي ادامه داد: «بر همين اساس و با مشورت كارشناسان و اهالي كشتي تصميم گرفتيم شيوه جديدي را از دوره جديد برگزار كنيم. ليگ سال ۹۶ از هفته اول ارديبهشت ماه و به صورت رفت و برگشت طي ۱۰ ماه برگزار ميشود. مراسم قرعهكشي با حضور شش تيم در كشــتي آزاد و هشت تيم در كشتي فرنگي برگزار شد. البته تعدادي ديگر از تيمها نيز خواهان حضور در ليگ شدند كه به آنها تا بيست و پنجــم فروردين ماه مهلت داديم تا اين موضوع را نهايي كنند. در غير اين صورت نميتوانند در ليگ شــركت كنند.» لايق با اشاره به اينكه اين مسابقات ميتواند تماشاگر پسندتر از گذشته باشد، ادامه داد: «به طور حتم با اســتقبال شركت و سرمايه گذاران متعدد اين مسابقات ميتواند از جذابيت بيشتري برخوردار باشد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.