قهرمان تكواندو جام كوثر مشخص ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهــاي هفته نهم، دهــم و يك ديدار از هفتــه يازدهم )پاياني( از دوازدهمين دوره ليگ جوانان و بزرگســالان گروه زنان جام كوثر، روز شنبه (۲۱ اســفند ماه( با حضــور ۱8۴ هوگوپوش و در قالــب ۱۲ تيم همياران ورزش هيات تكواندو دورود، هيات تكواندو البرز يك، هيات تكواندو خراسان رضوي، هيات تكواندو گيلان، لوازم خانگي كن، هيات تكواندو البرز، آينده ســازان لوازم خانگي كن، اداره ورزش و جوانان هشتگرد، بيمه رازي، هيات تكواندو شمال شــرق، نانوحيات و لوازم ورزشي كوروش در خانه تكواندو برگزار ميشود. در ديدارهاي هفته نهم، تيم آينده سازان لوازم خانگي كــن به مصاف هميــاران ورزش هيات تكوانــدو دورود ميرود، هيات تكواندو شــمال شــرق رده پنجمــي رو در روي هيات تكواندو خراسان رضوي قرار ميگيرد.

تيــم بيمــه رازي نيــز كه صــدر جدول ردهبندي را به خود اختصاص داده اســت در مقابل تيم لوازم خانگي كن كه با يك امتياز كمتر در جايگاه دوم قرار دارد، صف آرايي ميكند تا مشــخص شود كدام تيم ميتواند عنوان قهرماني جام دوازدهم را به نام خود ثبت كند. در پايان هفته هشتم اين رقابتها تيم بيمه رازي بدون باخت و با كسب ۵۵ امتياز همچنان به صدرنشــيني خود تداوم بخشيد، تيم لوازم خانگي كن نيز بــا يك امتياز كمتر در جايگاه دوم قرار گرفت و تيم لوازم ورزشــي كوروش توانست با يك پله صعود جايگاه سوم را به خود اختصاص دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.