تخته مسابقات نصب شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهاي بينالمللي جام فجر

در حالــي كــه فقط چنــد روز تــا آغاز رقابتهاي جام فجر )يادواره شــهيد الماســي( در اهــواز باقي مانده اســت، مجتمع ورزشــي امام رضا)ع( ميزبان وزنه برداران در مســابقات بينالمللي جام فجر اســت كه بــا همت هيأت وزنه برداري استان خوزســتان، باشگاه مناطق نفت خيز جنوب، باشــگاه شــركت ملي حفاري و همه ارگانها براي برگزاري هرچه باشــكوهتر اين مســابقات در حال آماده سازي براي حضور ميهمانان خارجي است. طبق پيگيريهاي انجام شده روز گذشته تخته استاندارد براي رقابتهاي جام فجر در سالن امام رضا )ع( نصب شد.تعداد تيمهــاي خارجي اين رقابتها هنوز مشــخص نشــده اســت اما تاكنون ۱7 كشور براي حضور در اين رقابتها اعــلام آمادگي كردهاند و البته حضور تيم آمريكا در رقابتهاي جام فجر هنوز قطعي نشده است. برنامه مسابقات وزنه برداري جام بينالمللي فجر به شرح زير است:

پنجشنبه )19 اسفند(: جلسه تاييديه و فني مسابقات

جمعه )20 اسفند(: كلاس آمــوزش علم تمريــن و افتتاحيه، رقابت وزنه برداران اوزان ۵۶، ۶۲ و ۶۹ كيلوگرم

شنبه )21 اسفند(: كلاس آمــوزش علم تمريــن و آنتي دوپينگ و مسابقه اوزان 77 و 8۵ كيلوگرم

يكشنبه )22 اسفند(: مســابقه اوزان ‪۱۰۵ ،۱۰۵ ۹۴،‬ + كيلوگــرم و اختتاميه

خروج دو وزنهبردار از اردوي تيم ملي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.