بازگشت علياري به تركيب تيم ملي كشتي فرنگي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

علياكبر حيدري با توجه به مصدوميتي كه با آن مواجه شده بود شانس حضور در جام جهاني كشتي فرنگي را از دست داد تا مهدي علياري به جاي او روي تشــك برود. در فهرســت جديد نفرات دعوت شده به آخرين اردوي تيم ملي كشــتي فرنگي براي حضور در جام جهاني نام علياكبر حيدري، در وزن ۹8 كيلوگرم به چشم نميخورد.

حيدري كه پيش از اين دچار مصدوميت شــده بود، قرار بود در صورت بهبودي و رســيدن به شــرايط ايدهآل روي تشــك برود اما با توجه به عدم بهبودي اين كشــتيگير، مهدي علياري كه پيش از اين بهعنوان نفر ذخيره در اين وزن معرفي شده بود در كنار سيدمصطفي صالحيزاده در جام جهاني كشتي خواهد گرفت.

ايــن در حالي بود كه اعضاي شــوراي فني به دليــل غيبت علياري در انتخابــي مرحله اول اعلام كرده بودند او در تيم ملي جايي نخواهد داشــت. همين وضعيت براي ســامان عبدولي هم وجود دارد اما هر دو نفر شــانس حضور در جام جهاني را به دست آوردند.

رقابتهاي بينالمللي كشتي جام دیميتریف روسيه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.