ميري خط خورد سليماني مصدوم شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملي وزنه برداري در آســتانه مسابقات جــام فجر با تغييراتي مواجه شــد. در تمرينات اخير تيــم ملي وزنهبرداري عليرضا ســليماني، مليپوش دســته ۱۰۵ كيلوگرم ايران در حين تمرين دچار آســيبديدگي شــد و احتمالا ۴۰ روز از وزنهبــرداري دور خواهــد بود. در تمرين روز گذشــته وزنه در حيــن تمرين بر روي پاي سليماني افتاد و انگشت شصت او دچار شكستگي شــد. او امروز تحت عمل جراحي قرار ميگيرد. وحيد ربيعي، مربي تيم ملي وزنهبرداري در اين باره گفت: «ســليماني از نفرات خــوب ما بود. اكنون پزشــك اعلام كــرده ۴۰ – 3۰ روز بايد از تمرينات دور باشــد و پــس از عمل جراحي كه انجام ميدهد مشــخص خواهد شــد كه به طور قطــع چه مدت از وزنهبرداري دور اســت. اميدواريم كه زودتر بتواند به تمرينات برگردد». او با اعلام خبر خط خوردن يك وزنهبردار ادامه داد: «علي ميري از تيم ملي جدا شده و در حال حاضر حسين بيرانوند به جمع مليپوشان اضافه شده اســت. در روزهاي پاياني سال تركيب تيم ملي مشخص ميشــود. اردوي تيم ملي هم ۲۹ اسفندماه به پايان ميرسد و مليپوشان تمرينات خود را مجــددا از پنجم فروردين ماه در اردوي تيم ملي ادامه ميدهند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.