دعوت 21 كشتيگير به اردوي تيم ملي فرنگي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اردوي تيم ملي كشــتي فرنگي براي حضور در رقابتهاي جام جهاني، روزهاي ۱۶ تا ۲۶ اســفندماه در خانه كشــتي تهران برگزار ميشــود. علي اشكاني براي اين اردو از ۲۱ كشتيگير دعوت كرده است.

در ايــن اردو نفراتي حضور دارند كه بايد در مســابقات جام جهاني به ميدان بروند. رقابتهاي جام جهاني كشــتي فرنگي در سال ۲۰۱7 با حضور هشــت تيم برتر دنيا روزهاي ۲۶ و ۲7 اسفند ماه در سالن كوثر شهر آبادان برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.