منچسترسيتي با ميليون پوند به دنبال سه بازيكن

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

زدن شش گل به لوركوزن خارق العاده است

توخل: مصدوميت رويس پيروزي را خراب كرد توماس توخل بعد از پيروزي 6 بر 2 بوروسيادورتموند برابر بايرلوركوزن تاييد كرد ماركو رويس بازي برگشــت تيمش برابر بنفيكا را كه چهارشــنبه در همين ورزشگاه، ســيگنال آيدونا پارك برگزار ميشــود، از دســت خواهد داد. رويس دقيقه 44 اين بازي مجبور به ترك زمين شد و احتمال آن ميرود كه دچار پارگي همسترينگ چپ شده باشد.

توخل گفت: «خبر ناراحت كنندهاي است، رويس مدتها بود كه خيلي خوب و باثبات و در سطح بالا بازي ميكرد. اين ضرر بزرگي اســت كه روي برد ما تاثير منفــي ميگذارد.» دورتمونــد به دنبال جبران شكســت يك بر صفر بازي رفت در پرتغال است.

رويس 27 ساله به خاطر مصدوميت در آســتانه جام جهاني 2014 نتوانست در قهرماني تيم ملي كشورش در برزيل سهمي داشــته باشد ضمن اينكه قبل از يورو 2016 هم مصدوم شــد و ژرمنها را همراهــي نكرد. با توجه به مصدوميت رويس، فشــار بيشــتر روي پير امريك اوباميانگ خواهد بود كه به تيمش كمك كند بعد از سه فصل براي نخستين بار به جمــع 8 تيم برتر اروپا راه پيدا كند. اين مهاجــم گابني با گلي كــه در اين بازي زد، بــا 21 گل در صدر جــدول گلزنان بونــدس ليگا قرار گرفت اما در اين بازي روي سرش آرم نايكي را تراشيده بود كه ممكن اســت با واكنش دورتموند مواجه شود كه اسپانسرش پوما است. ميشاييل زورك مدير ورزشي دورتموند گفت: «اگر درست فهميده باشم حامي مالي شخصي او اســت، معمولا ايــن كار را نميكنند، قضيه را بررسي ميكنيم.»

تا قبل از توفان ديرهنگام دورتموند و با توجــه به گل ونــدل در فاصله 16 دقيقه به پايان كه بازي 3 بر 2 شد، بازي سخت و برابر دنبال ميشد. توخل ادامه داد: «بــازي نزديك بــود چون لوركوزن تســليم نميشــد. مجبور بوديم با دقت دفاع كنيم چون نميخواســتيم نتيجه را از دســت بدهيــم. هر بار ســريع به گلهاي آنها واكنش نشان داديم هرچند گاهي آســان نبود. لياقت اين پيروزي را داشتيم هرچند اينكه شش گل در چنين مسابقهاي بزني خارق العاده است».

راجــر اشــميت مربي 49 ســاله لوركوزن كه بــه خاطر نتايج ضعيف اين فصل تحت فشــار است، نيز گفت: «6 بر 2 خيلي بي رحمانه به نظر ميرسد، تيم من بازي خيلي خوبي كرد و در مســير درستي قرار دارد».

لوركــوزن تــا اينجــاي فصل 11 شكست داشته در حالي كه در كل فصل قبل 10 باخت داشــت. ايــن تيم براي اولين بار بعد از حدود شش سال با چهار گل اختلاف شكست خورد. لوركوزن در ليــگ قهرمانان هم در خانــه 4 بر 2 به اتلتيكومادريــد باخته و شانســش براي صعود به مرحله بعد واقعا ناچيز است.

منچسترســيتي قصد دارد مبالــغ هنگفتــي در تابســتان خــرج خريد بازيكن كنــد. آنها 60 ميليــون پوند بــراي خريد ويليام كارواليو، ســتاره پرتغالي كنار گذاشــتهاند. پپ گوارديولا همچنين چشم به رايان برتراند، مدافع چپ ســاوتهمپتون و بن گيبســون، مدافــع و كاپيتــان ميدلزبورو دوخته اســت. خريد اين ســه بازيكن براي ســيتي 115 ميليون پوند خرج به همراه خواهد داشت.

گوارديولا كارواليو، ســتاره 24 ساله اســپورتينگ را محور خط مياني جديد تيمش ميبيند و ميخواهــد او را به هر قيمتي كه شــده بخــرد، حتــي اگر او گرانترين بازيكن تاريخ باشــگاه شود.

مربي ســيتي حس ميكند كه تيمــش بهراحتــي در ميانه ميدان نبــرد را ميبازد و بر اين باور اســت كه كارواليو – كه در يورو 2016 در حد يك ســتاره جهانــي بــازي كرد – پاســخ مشــكلات دفاعي خــط مياني تيمش اســت. اســپورتينگ 60 ميليون پونــد بابت او ميخواهد اما گوارديولا با اين مبلغ از خريد او منصرف نخواهد شد. خريد او باعث ميشود آينده فرناندو و يايا توره مبهم شود.

گوارديــولا همچنين قصد دارد خــط دفاعــي تيمــش را متحــول كند و برترانــد، مدافع سابق چلسي و گيبسون، مدافع مياني 24ســاله بــورو را در نظر گرفتــه اســت. مديران ســيتي ميدانند كه خريــد برتراند 30 ميليون پوند خرج به همراه دارد، هرچند كه ساوتهمپتون با تمام توان تــلاش خواهد كرد كه اين بازيكــن 27 ســاله را نگه دارد. او در تابســتان اخيــر قراردادي پنجســاله با باشــگاه امضا كرده اســت اما ســيتي خريــد او را محتملتر از دنــي رز از تاتنهام ميداند.

از ســوي ديگــر، گوارديولا در اكثــر هفتههــاي اين فصل ونســان كمپاني، كاپيتان تيم را در اختيار نداشــته و از الكساندر كولاروف كه مدافع چپ اســت در پســت غيرتخصصــي مدافع مياني استفاده كرده است. حضور گيبسون باعث خواهد شد كه او بتواند دفاع قويتري داشته باشد. همچنين گيبسون پرورشيافته انگليس است و سيتي ميتواند از اين سهميه استفاده كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.