بنزما بدون رونالدو و بيل بهتر است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان - بن هيوارد ‪Ben Hayward‬

كريم بنزما به چنين مسابقهاي نياز داشت. در غياب كريســتيانو رونالدوي مصدوم و گرت بيل محــروم برابر ايبار، رئال مادريد قاطعيت بيشتري نسبت به چنــد بازي اخير خود داشــت و مهاجم فرانســوي تيــم را بــه ســوي پيروزي رهنمون شد.

او غالبــا در حضور اضلاع ديگر مثلث BBC بيشــتر مســووليت ايجــاد فضا و موقعيــت براي هم تيميهايش را بر عهده دارد تا اينكه خــودش گل بزند اما در اين بــازي در ايپورنا دو نفــر ديگر نبودند و او روي بازي خــودش تمركز داشــت؛ تنها 30 ثانيــه فرصت لازم بود تا خودش را در موقعيت گلزني قرار دهد. آن توپ گل نشد اما نشــانهاي بود از اتفاقاتي كه قرار است در اين بازي رخ دهد، شاخصي براي اينكه ثابــت كند رئال به دنبال ســلطه بر بازي اســت و جبران پنج امتيــازي كه در يك هفته از دســت داد و منجر به واگذاشتن صدرنشيني به بارسلونا شد.

تيــم زين الدين زيــدان 2 بر يك به والنســيا باخت، به زحمت ويارئال را 3 بر 2 برد و در خانــه برابر لاس پالماس 3 بر 3 متوقف شــد در ســه ديداري كه خيلي از بازيكنان ايــن تيم به اندازه كافي خوب نبودند.

بنزما هم يكي از آنها بود و اين چيز جديدي نيســت. مهاجم سابق ليون در اوج يكي از بهترينها اســت اما بيشــتر كند و كم رمق به نظر ميرسد و طراوت و انرژي لازم براي يك بازيكن شماره 9 را ندارد. با اين وجود اهميت زيادي دارد كه او به عمق دفاع حريف نفوذ ميكند، با هم تيميهايش ارتباط برقرار ميكند و در اكثر موارد حملات رئال از او شروع ميشود. بنزما در 25 دقيقه ابتدايي اين بازي دو گل زد تا بعد از بازي 27 بهمن با ناپولي پايش به گل باز شود و بازيكني باشد كه هواداران رئال ميخواهند. اين مهاجم 29 ســاله گل ســوم را هم براي خامس رودريگس ساخت.

ماركو آسنسيو كه در هفتههاي اخير از ســوي زيدان كنار گذاشــته شده بود و بيش از يك ماه است كه در تركيب اصلي رئال قرار نگرفته، در اين بازي به شــكلي شــگفت انگيز ســرحال بود و گل چهارم را زد، اين بازيكن 20 ســاله بــا اين فرم استحقاق زمان بيشتري براي بازي دارد.

بنزما هم با وجود افت اخير انتخاب اول خط حمله رئــال بوده اگرچه آلوارو موراتا ذخيره طلايي تيم بوده اما مهاجم فرانســوي نســبت به همتاي اسپانيايي كاملتر اســت، او فقط بــه كمي ثبات نياز دارد و بايد گلهاي بيشــتري بزند. مقابل ايبــار از ابتدا جنگيد و دو گل زد تا پاســخ محكمي به انتقادات بدهد. اين همان بنزمايي اســت كه تيم به تعهدش نياز دارد تا نتايج والنسيا و لاس پالماس تكرار نشود. رونالدو و بيل هم بايد توجه داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.