آنچلوتي: پيروزيمان برابر كلن نتيجه مهمي بود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

بايرن مونيخ يك قدم ديگر به پنجمين قهرماني متوالياش در بوندسليگا نزديك شد. شاگردان كارلو آنچلوتي يك روز پس از توقف نزديكترين تعقيب كنندهشــان لايپزيگ، بازيشان در خانه كلن را 3 بر صفر بردند و حاشــيه امنيتي كه در صدر جدول داشــتند را به 7 امتيــاز افزايش دادند. اين در حالي اســت كه 11 هفته ديگــر به پايان فصل جــاري بوندسليگا باقي مانده است.

در اين بازي خاوي مارتينس و خوان برنات اولين گلهاي ايــن فصل خود را در بوندسليــگا زدنــد و در ادامه فرانك ريبري كه بهعنــوان بازيكن تعويضي به ميدان رفت، گل ســوم باوارياييها را به ثمر رساند.

كارلو آنچلوتــي در كنفرانس خبري پس از بازي گفــت: «بازي خوبي بود. از نتيجه راضيام چون بازي مهمي را برديم. قبــل از زدن گل مارتينس مشــكلاتي داشــتيم چون نظم دفاعي كلن عالي بود و به ما اجازه پيشــروي نمــيداد. با اين حال بعد از گل مارتينس، فضاي بيشتري بــراي ضدحملاتمان به وجــود آمد. در نيمه دوم هم كاملاً بر بازي سوار شديم». بايرنمونيخ فردا در دور برگشــت مرحله يك هشــتم نهايي ليــگ قهرمانان اروپا ميهمان آرســنالي است كه در دور رفت آن را 5 بر يك شكست داد. كارلتو اعلام كرد كه داگلاس كاســتا، هافبك برزيلي تيمش براي آن بــازي آماده خواهد بود. تصور ميشــد كاســتا كه در بازي برابر كلن دچار مصدوميت شد و جايش را به ريبري داد به ســفر انگليس نرسد اما او هم باوارياييهــا را همراهي خواهد كرد. آنچلوتي گفت: «كاستا از ناحيه پاي چپ ضربه دردناكي خورد و مجبور شد ميدان را ترك كند اما مصدوميتش جدي نيست و ميتواند برابر آرسنال بازي كند».

در آن ســوي ميدان پيتر اشــتوگر، مربــي كلــن از اينكه شــاگردانش قدر موقعيتهايشان را ندانستند ناراحت بود. او گفت: «برابر تيمــي مانند بايرنمونيخ اگر ميخواهيد موفق باشيد بايد از دو سه موقعيت خوبي كه داريد نهايت اســتفاده را بكنيد. ضربه ســر اوســاكو هم يكي از آنها بود. البته منظور من اين نيســت كه اگر آن ضربه ســر گل ميشد ما بازي را ميبرديم اما بايرن ممكن بود به دردســر بيفتد و روند بازي جالبتر ميشد. كاملاً مشــخص اســت كه ما از لحــاظ فني و مهــره نميتوانيم بــا بايرنمونيخ رقابت كنيم بخصوص وقتــي 3 گل از اين تيم بخوريم ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.