راموس: من نگفتم رونالدو لازم نيست بدود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

پــس از پيــروزي 4 بر يــك رئال مادريــد در خانــه ايبار كــه در آن نه كريســتيانو رونالدو حضور داشــت نه گرت بيل، ســرخيو رامــوس، كاپيتان كهكشــانيها ادعا كــرد در مصاحبهاي كه اخيراً رسانههاي اسپانيايي به نقل از او منتشر كردند، حرفهاي او بد انتقال داده شده است. رسانههاي اسپانيايي به نقل از راموس نوشته بودند كه در ميان بازيكنان رئال مادريد كريستيانو رونالدو لازم نيســت مانند ساير همتيميهايش در زميــن بازي بدود چــون وظيفهاش كه گلزني اســت را به نحو احسن انجام ميدهــد و در هر فصل 60 گل ميزند. اكنون راموس منكر گفتن چنين چيزي شده است و ميگويد چنين حرفي نزده است.

راموس گفت: «همه ما بايد بدويم. همه ما يكســان هستيم. دليل موفقيت مــا رقابتي اســت كه ميــان خودمان داريم و در اين بــازي هم آن را ديديد. بازيكناني مانند دانيلو، لوكاس واسكس يا آسنســيو كــه در طــول فصل زمان فراواني براي بازي به دســت نميآورند، براي بازي كردن ســراپا انگيزهاند. آنها تشــنه بازي كردن هستند و اين انگيزه به ما براي بردن جامها كمك ميكند». راموس ســپس به بازي اخير تيمش در خانه برابــر لاسپالماس كــه تا دقيقه 86 آن 3 بر يــك عقب بود و در نهايت بازي را به تســاوي كشاند اشاره داشت. او گفت: «بين دو نيمــه بازيمان برابر لاسپالمــاس با هم درباره چند موضوع و ضعفهاي بازيمان صحبت كرديم و من بابت انجام آن كار خوشــحالم چون اين جلسههايي كه مخصوص رختكنها هستند، نتايج خوبي دارند. يك خانواده خــوب وقتي مشــكل پيــدا ميكنند، اعضايش چنيــن بحثهايــي را انجام ميدهند ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.