قيمت رويس براي چلسي: 70 ميليون پوند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

باشگاه بوروســيا دورتموند به چلسي اعــلام كرده كــه اگــر ماركــو رويس را ميخواهــد، بايد 70 ميليــون پوند بابت او بپردازد. چلسي به همراه آرسنال و ليورپول به دنبال جذب اين ســتاره دورتموند است اما دورتموند ميخواهــد تا جاي ممكن از فروش اين بازيكن پول به دست بياورد. اين مليپوش 27ســاله آلماني كه ميتواند در پســتهاي بال، هافبك و مهاجم به ميدان برود تا تابستان 2019 با دورتموند قرارداد دارد اما باشگاههاي ليگ برتري بسياري به دنبال جذب او هســتند. البته آنها در طول اين سالها موفق نشــدهاند كه رويس را از دورتموند به خدمت بگيرند.

با اين حال آنتونيو كونته، مربي چلسي قصد تقويت تيمش را در تابســتان دارد و رويس يكي از بازيكناني است كه او دوست دارد به اســتمفورد بريج ببرد. هيات مديره چلســي بايد مبلغ قابل توجهي بپردازند تا اين بازيكن را بخرنــد. رويس در نيمه اول فصل مصدوم بود و نتوانست براي دورتموند به ميدان بــرود. او همچنين جام ملتهاي اروپا را از دســت داد. آســيبديدگي او از ناحيه كشاله ران بود. اين بازيكن همچنين در حــال حاضر هم مصدوم اســت و ديدار برگشــت ليگ قهرمانان برابــر بنفيكا را از دست ميدهد. او در جريان برد شش بر دو برابر باير لوركوزن آسيب ديد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.