شكسپير: محرز دوباره خودش شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

كريــگ شكســپير مربــي موقــت لسترسيتي كه توانسته اين تيم را به دومين پيروزي متوالي برســاند و هال سيتي ديگر تيم ته جدولي را 3 بر يك شكســت دهد، گفــت رياض محرز همان بازيكن فصل قبل شــده. او كه بعد از اخراج جنجالي كلوديو رانيري مربي لستر شده، اين تيم را به فاصله 5 امتيازي از منطقه ســقوط هدايت كرده. شكســپير درباره بازيكن تيــم ملي الجزاير گفــت: «رياض محــرز از خــودش نااميد شــده بود، ما بــه او گفتيم بــه زمين برود و خودش باشــد، با اين گلــي كه زد همان بازيكن فصل قبل شــد. ما پيش از مسابقه با بازيكنان حرف ميزنيم، آنها شــخصيت شان را نشــان دادند. اينكه ما عقب افتاديم بر خلاف جريــان بازي بود اما توانســتيم جبران كنيم. نتايج بــه بازيكنان اعتماد به نفس ميدهد، ما در اين 11 بازي باقيمانده به بازيكنان روحيه ميدهيم. اين يك تغيير اساسي در تيم ما بود، همه بازي با ليورپول را ديدند، آن ســه امتياز فشــار زيادي را از روي ما برداشت اما اينكه باز هم پيروز شويم اهميت زيادي داشت.» از او درباره مربيگري دايم در لستر سوال شد كه پاسخ داد: «من راحتم، به من گفتهاند ظرف چند روز آينده در اين باره صحبت ميكنيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.