آلگري با آرسنال به توافق رسيده است؟

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

گزارش رســانههاي انگليســي حاكي از آن اســت كه مكس آلگري با آرســنال به توافق شــفاهي رسيده اســت. به نوشته روزنامه ساندي اكســپرس، اين مربي قرار شده در فصل 2018-2017 هدايت آرسنال را به دست بگيرد، البته تنها در صورتي كه آرســن ونگر به صورت داوطلبانه از هدايت آرسنال كنارهگيري كند.

قرارداد ونگر در پايان فصل منقضي ميشود و آرســنال به او پيشنهاد تمديد دوســاله آن را داده اســت. ونگــر هنوز تصميم خود را نگرفته اســت. از ســوي ديگر گزارش شــده كه آلگري ليستي از بازيكنان مــورد نيازش براي فصل بعد را هم به آرســنال اعلام كرده كه نام سرگي ميلينكوويچ ســاويچ از لاتزيو هم در آن ديده ميشود.

طرفداران آرســنال از دســت ونگر خســته شــدهاند و البتــه اينكــه او در جريان شكست سه بر يك برابر ليورپول، الكسيس ســانچس را نيمكتنشين كرد هم به مشكلات افزوده است.

آلگــري اما در يك نشســت خبري گفتــه كه تا انتهــاي قــراردادش يعني انتهاي فصل بعد، در يوونتوس ميماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.