رودريگس: ميتوانيم از ورزشگاه ناپولي صعود كنيم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

خامــس رودريگس كه بعد از پنج ماه توانســت در لاليگا گل بزند بعد از اين بازي گفــت: «4 بر يك نتيجه عادلانهاي بــود و به ما براي بقيه بازيهــاي فصل اعتماد به نفس ميدهد. ناپولي اســتاديوم فوقالعادهاي دارد اما اگر تمركز و جسارت داشته باشيم ميتوانيم به مرحله بعد برويم. خوشــحالم كه توانســتم به تيــم كمك كنم چون اين خواسته هميشگي من است هرچند موفقيت گروه و نه افراد در اولويت است. جو خوبي بر گروه حاكم است و ميخواهيم حفظش كنيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.