مونتلا: هدف ما رسيدن به ليگ اروپا است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

بارســلونا بــا كســب يــك پيروزي قاطع خانگي در لاليگا براي ســختترين مأموريتــش در ايــن فصــل آماده شــد. آبيواناريهاي كاتالونيا در هفته بيســت و ششــم لاليگا، ميهمان سرسختشــان سلتاويگو كه در اين فصل گريبان بسياري از تيمها را گرفته است، با تحميل شكست 5 بــر صفر تحقيــر كردند و بــراي بازي برگشتشان برابر پاريسنژرمن در مرحله يك هشــتم نهايي ليــگ قهرمانان اروپا روحيه گرفتند. لوييس انريكه مربي بارسلونا بعد از بــازي گفت كه به صعود تيمش به مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان اروپا با وجود باخت سنگينش برابر اين تيم در دور رفت خوشبين است.

شــاگردان انريكه با پيــروزي خانگي قاطعي كه برابر تيم سابق مربيشان كسب كردند دوباره به صدر جدول برگشــتند و حالا روي پذيرايي از قهرمان فصل گذشته فرانســه تمركــز خواهند داشــت. انريكه هــم اميدوار اســت تيمش نتيجــه بازي برابر ســلتاويگو را در بازي برگشــت برابر پاريسنژرمن تكرار كند.

تاكنون در مراحل حذفي رقابتهاي اروپايي هرگز ســابقه نداشته است كه يك تيم شكست 4 بر صفرش در دور رفت را در دور برگشت جبران كند اما انريكه اميدوار است كه تيمش اين كار را چهارشنبه هفته جاري در ورزشگاه نوكمپ انجام دهد.

انريكه به خبرنــگاران گفت: «من به توانايي بارســلونا براي تكرار چنين نبردي برابر پاريسنژرمن ايمان دارم. ميدانم كه بازي چهارشنبه شب چه اهميتي دارد. من هرگــز يك بازي را به اندازه بازي رفتمان برابر پاريسنژرمن آناليز نكردهام».

سرمربي بارسلونا درباره شانس تيمش بــراي تكرار يك پيــروزي 5 بر صفر ديگر برابر پاريســنژرمن تأكيد كرد: «از نظر فني، هيچ دو مســابقهاي نميتوانند شبيه هم باشــند ضمن اينكه پاريســنژرمن مانند ســلتاويگو يارگيري نميكند. با اين حال مقابل ســلتا، تيمي كه هميشــه كار حريفانش را ســخت ميكند، من ديدم كه تيمم از بازياش لذت ميبرد. اين بهترين بازي بــود كه ما تا كنون برابر ســلتاويگو انجام دادهايم.»

انريكه در پايان با اعتراف به ســختي كار تيمــش بــراي جبران شكســت دور رفــت برابر PSG عنوان كــرد: «براي ما اينچنيــن مغلــوب حريف شــدن اتفاقي عادي نيســت. بارســلونا در بازي برگشت دست به ريســكهاي فراواني خواهد زد. ما ميخواهيم جوي بسازيم كه به نوكمپ اجــازه دهد به ما بيش از هميشــه كمك كند.»

وينچنتزو مونتلا گفتــه كه ميلان در جريان برد ســه بر يك مقابل كيوو، بازي را در كنترل خود داشت. او همچنين گفته كه كارلوس باكا دارد به خود واقعياش نزديك ميشود.

باكا دو گل زد، هرچند كه يك پنالتي را هم در اواخر نيمه اول از دست داد.

مونتــلا، مربي ميلان گفت: «اين بازي انگار يك ســربالايي بود كه بايد از آن بالا ميرفتيم اما در نهايــت همه چيز را تحت كنترل خــود درآورديم. ما ميتوانســتيم نيمــه اول را بــا يك گل برتــري به پايان برســانيم. ما بر كيوو ســلطه نداشــتيم با اين حال شايســته اين بــرد بوديم. باكا در لحظهاي سرنوشتساز قفل دروازه حريف را شكســت. من از عملكرد تيم راضي هستم. ما ميدانستيم چطور صبر كنيم و در لحظه مناسب ضربه را بزنيم. ما البته ميتوانستيم زودتر هم به گل برسيم.

بــاكا دارد به بــاكاي واقعــي نزديك ميشــود. او بيترديد دارد بهتر ميشــود، صرفنظر از آن پنالتي، او موقعيتهاي خوب ديگري هم ساخت. اين همان بازيكني است كه ما ميشناسيم.

من به جــدول نگاه نكــردهام. خوب اســت كه ما پيش از ديگران بازي كرديم و توانستيم يكشنبه را استراحت كنيم. چيزي كه براي من جذاب اســت اين است كه به ليگ اروپا برســيم. ما بــراي اينكه در حال حاضر به ليگ قهرمانان راه پيدا كنيم، بايد نتايجمان تا انتهاي فصــل در حد قهرمان ليگ باشد. براي رسيدن به ليگ اروپا، بايد در حد ليگ قهرمانان نتيجه بگيريم.»

ميلان جمعــه آينده برابــر يوونتوس بازي دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.