ونگر: پشيمان نيستم سانچس را نيمكتنشين كردم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

آرســن ونگر گفته كه از تصميمش مبني بر نيمكتنشــين كردن الكســيس سانچس پشــيمان نيســت. اين بازيكن مقابــل ليورپــول در تركيــب ثابت قرار نگرفت. ونگر گفته كه ميخواسته تيمش مستقيمتر بازي كند و در هوا قدرتمندتر عمل كند. به اين دليل بوده كه ســانچس روي نيمكت نشســته اســت. آرسنال در خانه ليورپول با نتيجه سه بر يك شكست خــورد و از جمع چهار تيــم برتر جدول دور مانــد. اوليويه ژيــرو و دني ولبك در خط حمله آرسنال قرار گرفتند. الكسيس در نيمــه دوم به زميــن رفت و پاس گل ولبك را در حوالي دقيقه 60 داد. عملكرد آرسنال هم در نيمه دوم بسيار بهتر شد.

از ونگر پرســيدند كه آيا حســرت نميخورد كه چرا سانچس را نيمكتنشين كرد و او گفته است: «حسرت من اين است كه بازي را باختيم. ما ميخواســتيم بازي مستقيمتري انجام دهيم و من ميخواستم دو بازيكــن را در زمين بگذارم كه در هوا قوي عمل ميكنند. بــه اين ترتيب روي توپهاي هوايي كار كرده بوديم. به نظرم كار در نيمه دوم براي مهاجمان آســانتر شــد و ميتوانســتيد عملكرد متفاوتي را از ژيرو و ولبــك ببينيد چون ما در خط مياني تســلط بسيار بيشتري پيدا كرديم. همه يك نتيجه ميگيرند اما من به اندازه كافي قوي هســتم. من انكار نميكنم كه الكسيس ســانچس بازيكن بزرگي است. من بودم كه او را خريدم و هميشــه به او بازي دادم. چنين تصميمي آســان نيست اما بايد پايش ايستاد».

ونگر بر اين باور است كه آرسنال در نيمه دوم خيلي بهتر شــد و ميتوانست دســت كم يك امتياز از اين بازي بگيرد: «بــه نظرم در نيمــه اول ضرباهنگ لازم را نداشــتيم. اين بــازي دو نيمه متفاوت داشــت. در نيمــه دوم ما بســيار عالي واكنش نشــان داديم و ميتوانستيم بازي را دو بــر دو كنيــم. به نظــرم در برخي تصميمات داوري هم بخت با ما يار نبود. چيزي كه در نيمه دوم خوب بود عملكرد جمعي مــا بود. اين عملكــرد جمعي در نيمه اول خوب نبــود.» برخي ميگويند كه ايــن بهتر شــدن عملكرد بــه دليل حضور سانچس اســت اما ونگر ميگويد: «اين توضيح كــه عملكرد جمعي ما بهتر شــد براي من بســيار منطقيتر از ساير توضيحات به نظر ميرســد. شما رسانهها روي هر چــه ميخواهيد تمركز ميكنيد. به نظرم اوضاع براي همه بازيكنان يكسان است. همه به شــما ميگويند كه ما بايد مهاجم بخريم و وقتــي كه مهاجم داريم هم ميگويند چرا از همــه آنها با هم در ميدان استفاده نميكنيد؟ اما انجام چنين كاري غيرممكن است ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.