استقلال مربي بزرگ ميخواهد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

كــه بازيكنان امروز هم تمرين نكنند كه مجموع اين دو روز بدون تمرين قطعــا صدماتي بر پيكره آبيها وارد خواهد ســاخت چرا كه استقلال ناچار است در اين شرايط با يك جلسه تمرين به مصاف سايپا برود. حال اينكه تمرين نكردنها آيا فايدهاي براي استقلال خواهد داشــت و بازيكنان و كادر فني را به پول خود ميرساند ســوالي است كه در روزهاي آتي حواسش مشخص ميشود اما قطعا اين وضعيت براي استقلال حاشــيههاي بيشتري را هم به دنبال ميآورد چراكه استقلال هفته آينده بايد در بازيهاي ليگ قهرمانان آسيا مقابل لكوموتيو ازبكســتان بازي كند. ديداري كه در راه صعود آبيها به مرحله بعد رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا از اهميت بســياري برخوردار است و استقلال بايد در شرايطي كاملا آرماني به اين رقابت برسد.

شايد هم لازم باشــد كه نهادهاي بالادستي به ماجراي اعتصــاب بازيكنان اســتقلال ورود كنند و دليل تمريــن نكردنها را بيابنــد و در اين باره راه چارهاي بينديشند. اگر مشــكل استقلال مالي است كه بايد از مديرعامل اين باشگاه توضيح خواسته شود و از افتخاري پرســش شــود كه چرا و به چه دليل حقــوق بازيكنان را عقب انداخته و بدهيهاي زيادي را به بار آورده اســت. البته قبل از ماجراي قهر ديروز بارها شــنيده شد كه اســتقلاليها از پرداختيهاي باشــگاه رضايت خاطر ندارند و حتي خيلي قبلتر از اينها صحبت از تحريمهــاي احتمالي بود اما ظاهرا با كدخدامنشيهايي اين موضوع فيصله يافته است.

زرينچه با تاكيد بر زحمات منصوريان؛

جواد زرينچه، پس از مدتها ســكوت درباره تساوي خانگي استقلال حرفهايي به زبان آورده است. مربي و بازيكن سابق استقلال درباره بازي با ســياهجامگان ميگويد: «همواره بازي تيمهــاي بالاي جدولي و پايين جدولي ســخت است و بيشــتر جنبه رواني دارد. اين اتفاق هم در بازي ديروز رخ داد و احساس اينكه اســتقلال بازي راحتي دارد، وجود داشت و شرايط برعكس شــد. استقلال ميتوانست يك گام ديگر بردارد و منتظر هفتههاي بعدي باشــد. البته خوب اســت كه تراكتورسازي مســاوي كرد وگرنــه اســتقلال امتيازهاي بيشتري عقب ميافتاد. در اين بازي استقلال مغرور شده بود.»

زرينچه انتقاد پيشكسوتها در اين فصل را ســازنده ميداند: «اگر انتقادات نبود، اين اســتقلال شــكل نميگرفت. قرار باشــد هر اتفاقي ميافتد، هيچ احساس مسووليتي ديده نشود، كاري پيش نميرود. خود مديرعامل و هيات مديره اســتقلال نيز در ابتداي فصل انتقادات زيادي ميكردند. به هر حال وقتي تيم هم ميبرد، همه خوشــحال هستند و تشويق ميكنند. من معتقدم اين انتقادات باعث شد استقلال ساخته شود.»

زرينچــه صراحتا اعلام كرد كه اســتقلال در ايــن فصل كار خاصي نكرده: «اســتقلال اين فصل دســت به كار بزرگي نــزده و فقط يك بار پرســپوليس را برده اســت. با آن همه ريخت و پــاش در ابتداي فصل و تبليغــات و آمدن بازيكنان مختلف نتايجي كه ميخواســتيم را نگرفتيم. حذفي را از دســت داديم و ليگ خيلي ســخت اســت كه بتوانيم مدعي باشــيم. در آسيا هم كه به لطف نتيجه تيم استقلال مظلومي در پلي آف بود و توانست صعود كند.»

زرينچه بر اين باور است كه فوتبال ايران بايد به سمت حرفهاي شدن گام بردارد: «از نظر مديريتي تا تيمهاي ما دولتي هســتند، هيچ انتقادي وارد نيســت. هر اتفاقي كه ميافتد، غيرمنتظره نيست. بايد فقط منتظر باشــيم فوتبال ما خصوصي شود كه همه چيز درست شود. الان هر كسي كه آشنا ندارد، بايد بيرون بنشيند. هر چقدر هم كه ساختارها پايين باشد، خصوصي بودن از دولتي بودن بهتر است.»

پيشكســوت باشــگاه اســتقلال در پايان حرفهايش تاكيد كرد كه استقلال بايد مربي بزرگ اســتخدام كند: «مربياني هستند كه افتخارات زيــادي آوردنــد اما بعد از نتايــج ضعيف خيلي راحت كارشــان را ترك ميكنند. تا اينجاي كار كادرفني زحمات زيادي كشــيدهاند اما آنهايي كه مســوول و دنبال اين هستند كه اســتقلال پيشرفت كند و يك فوتبال با برنامه را از اين تيم ببينيم، به نظر من جا هســت كه به خيلي از مربيان بزرگ فكر كنند تا استقلال پيشرفت كند.»

در عین حال تصمیم مربیان استقلال این بود که بازیكنان امروز هم تمرین نكنند که مجموع این دو روز بدون تمرین قطعا صدماتي بر پیكره آبيها وارد خواهد ساخت چرا که استقلال ناچار است در این شرایط با یك جلسه تمرین به مصاف سایپا برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.