مگويان به بازي سايپا هم نميرسد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

مثل برخي تيمها، اســتقلال هم در جــذب بازيكنانش در ابتداي فصل دور انديشــي نكرد و قــرار داد اكثر بازيكنانــش را كه ايــن روزها برايش در ليــگ برتــر خوب ميدرخشــند يكساله بســت.ماهيت ليگ فوتبال ما به طور كل كســب موفقيت در كوتاه مدت اســت، به همين دليل است كه ميبينيد در حالي كه پرسپوليســيها تقريبــاً با تمام نفراتشــان قــرارداد تمديــدي داشــته و 20 بازيكن براي ســال آينده قطعــاً در مجموعه آنها خواهند بود اما استقلال با 11 بازيكن مهم خود يكساله قرارداد دارد.

قرار داد بازيكناني مثل رابســون جانواريو، پادوانــي، وريا غفوري، اميد ابراهيمي، كاوه رضايي، جابر انصاري، بهنام برزاي، اميــد نور افكن، يعقوب كريمي، مجتبي حقدوســت و ســيد مجيد حســيني يكســاله اســت و تا پايان ســال جاري اعتبــار دارد. البته اســتقلاليها بازيكنانــي هــم براي ســالهاي آينده جذب كردهاند و بين يك تا 2 سال با تيم استقلال قرار داد دارند.

بازيكناني مثل خســرو حيدري، سيد حسين حسيني، مهدي رحمتي، علي قرباني، فرشيد اسماعيلي، فرشيد باقري، هراير مگويان، محسن كريمي و ميلاد زكي پور بازيكنان اين دســته هستند.

خسرو حيدري 33 ساله و رحمتي 36 در كنار ميــلاد زكي پور بالاترين مدت زمــان قرار داد را بــا تيم خود دارند كه 2 ســاله است و ساير نفرات با تيم خود قرار داد يكساله دارند. اين در حالي است كه منصوريان براي تيم اســتقلال برنامه سه ساله دارد و براي موفقيت در ليگهاي آتي بايد اسكلت اصلي تيم را نگه دارد كه اين مسلتزم نگه داشــتن بازيكناني اســت كه با استقلال يكساله بستهاند.

مدافــع برزيلي اســتقلال با لغزش بــد موقع خود پايهگذار تنها گل ســياه جامگان در ورزشگاه آزادي شد. پادواني پــس از درخشــش در ليــگ قهرمانان آســيا در ديدار برابر ســياه جامگان نيز در تركيب اوليه اســتقلال حضور داشت تا دوباره براي آبيهــا از ابتدا به ميدان برود.مدافع برزيلي و با تجربه اســتقلال در ديدار با ســياه جامگان روز ســختي نداشــت اما ليز خوردن بــد موقع او در صحنه تنها گل سياهجامگان باعث شد تا استقلال دروازه خود را در آزادي باز شده ببينــد تا در نهايــت دو امتياز مهم را از دست بدهد. مدافع برزيلي استقلال البته در ديگر صحنهها نمايش خوبي داشــت و بارهــا با قطع توپ خود توانســت ضد حملات ســياه جامگان را خنثي كند اما يك لغزش بد موقع اجازه نداد تا روزهاي خوب پادو در قلب دفاعي استقلال ادامه داشته باشد.

مدافــع برزيلــي اســتقلال مانند بازيهــاي گذشــته در اين ديــدار نيز پيروز مطلــق جنگهاي هوايي بود و به نظر همچنــان جايگاه محكمي در مركز خط دفاعي اين تيم خواهد داشت تا در بازيهاي آينــده لغزش بد موقع خود را جبران كند. البتــه پادواني با بازيهاي خوب طي اين چند وقت اخير همچنان يكــي از اميدهاي منصوريــان در حفظ دروازه استقلال است.

مدافع ارمنستاني اســتقلال نميتواند تيمش را در ديدار مقابل سايپا هم همراهي كنــد. مگويان مدتي اســت كه بــه دليل مصدوميت تيمــش را همراهي نميكند. با اينكه شرايط او بهتر شــده است، ولي اين بازيكن بازي با ســايپا را هم كه چهارشنبه هفته جاري برگزار خواهد شد، از دست داد. اين در حالي اســت كه يعقوب كريمي هم براي اين بازي محروم است. مگويان در نيم فصل دوم ليگ برتر نتوانســته استقلاليها را همراهي كند. مدافع ارمنستاني استقلال به همراه جابرانصاري مصدوم شد و تاكنون نتوانســته ســلامت خود را به دست آورد. البته در مقطعي گفته شد كه اين بازيكن به دليل نگرفتن حق و حقوقش ناراضي است و مصدوميــت را بهانه كــرده و نميخواهد تا زماني كه پولــش را نگرفته در تمرينها شــركت كند اما خيلي طول نكشيد كه اين بازيكــن مصاحبه كــرد و در اين مصاحبه گفت كه بهانه كــردن مصدوميتش صحت ندارد و اگر سلامتياش را به دست آورد در كنار آبيها قرار ميگيرد اما با توجه به اينكه گفته ميشــد مگويان مصدوميتش برطرف شــده و ميتواند اســتقلاليها را همراهي كند امــا اين بازيكن به بازي با ســايپا هم نميرسد.

مدافــع ارمنســتاني اســتقلال در بازيهاي نيم فصل بهعنوان مدافع راســت كمك زيــادي به اين تيم كرد اما نيم فصل دوم بــا توجه به مصدوميــت غايب بزرگ استقلاليها بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.