يعقوبكاپيتانعصبياستقلال

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

سيفاللهي درگير شــد، او را هل داد و اگر داور به صحنه مسلط نبود ميتوانست به او كارت قرمز بدهد و اســتقلال را براي ادامه بازي با دردسر بزرگي روبهرو كند.

يعقــوب كريمي كه بعــد از مدتها نيمكتنشيني شــانس حضور در تركيب اســتقلال را پيدا كرده بود و بــا بازوبند كاپيتانــي ايــن تيم به ميدان برگشــت، حــالا حداقل بــازي بعدي تيمــش را به دليل محروميت بايد از خانه تماشــا كند و بايــد ديد آيا بــار ديگــر فرصت بازي كــردن پيدا ميكند يا نــه. البته تعويض يعقوب با ميــلاد زكيپور بهترين تصميم منصوريــان در جريان بازي بود. ميلاد در بازي با ســياه جامگان خيلي ضعيف كار كرد و سيفاللهي در رفت و آمدهاي خود مشكلي نداشــت تا اينكه يعقوب به بازي آمد و به خوبي اين بازيكن سرعتي را مهار كرد اما كريمي نشــان داده كه نميتواند خشم خود را مهار كند. يعقوب براي بازي بعدي اســتقلال باز هم جــاي خود را به زكيپور ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.