عبداللهي: اعتصاب نكردند، فقط ناراحتند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

هر چــه از اعتصــاب بازيكنــان اســتقلال گذشــت صحبتهاي نصرا... عبداللهي كه ابتدا ميكوشــيد اعتصابهــا را كتمان كند، تعديل شــد و وي صراحتا از ناراحتيهاي بازيكنان نسبت به مسائل مالي پرده برداشت.

در حالي كه عبداللهي بعد از تمرين گفته بود اعتصابي در كار نيســت ســاعاتي بعد اين جملات را بر زبان آورد: «نميتوانم كتمان كنم كه بازيكنان استقلال از مشكلات مالي ناراحت هستند و ديروز مناسب بود كه بنشينند و درد دلهايشان را بگويند. آنها با مسوولان كادرفني در مــورد مســائل مختلف صحبــت كردند و حرفهايشــان را زدند. البته ايــن را بگويم كه اســتقلاليها اعتصاب نكردنــد و ما در تيممان اعتصاب نداريم. آنها ناراحت هســتند و بايد به مشكلاتشان رسيدگي شود.» عبداللهي به اين موضوع هم اشــاره كرد كــه بازيكنان بعد از تمرين به اســتخر خواهند رفت اما آنها حاضر به اين كار هم نشــدند و به حالت قهر ورزشگاه آزادي را ترك كردند. حال بايد انتظار كشيد و ديد با درايت بزرگاني همچون عبداللهي آيا بازيكنان اســتقلال در تمرين سهشنبه اين تيم حاضر ميشوند يا اينكه در آن تمرين هم مشكلاتي به وجود خواهد آمد؟!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.