استرس استقلاليها در آزادي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

اســتقلال در بازيهايــي كــه در ورزشگاه آزادي برگزار كرده، هرگز چهره يك تيم برنده و قهرمان را از خود نشــان نداده اســت و شــايد به همين دليل هم باشــد كه اين تيم در طــول فصل هرگز موفق نشــده در بين دو تيم اول جدول براي خود جايي دستوپا كند.

اســتقلاليها در بازيهايــي كه در بيرون از ورزشــگاه آزادي برگزار كردهاند نتايــج خوبــي گرفتهاند امــا ظاهرا در اســتاديوم آزادي بازيكنان جوان عليرضا منصوريان با اســترس روبه رو ميشوند و نميتواننــد نتايــج خــوب خــود را تكرار كنند.

استقلاليها در مجموع 13 بازي كه تا بدين جاي كار در ورزشگاه آزادي به ميدان رفتهانــد، 5 پيروزي به دســت آوردهاند، 5بازي با نتيجه تساوي به پايان رسيده و 3 بــازي هم شكســت خوردهاند كه اين موضوع نشان ميدهد آبيها در بازيهاي خــارج از خانه هرگز نشــاني از يك تيم مدعي ندارند.

اســتقلاليها در پايان هفته بيست و سوم ليگ برتر 3 شكســت در استاديوم آزادي تجربــه كردهانــد و تنهــا يك بار در بازيهــاي خــارج از خانه شكســت خوردهاند و كلا آمار شاگردان منصوريان در بازيهاي خارج از خانه بســيار بهتر از بازيهاي خانگي بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.