مشكل منصوريان با تيمهاي پايين جدول

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

سرمربي استقلال در هفتههايي كه روي نيمكت اســتقلال نشســته نشــان داده كه براي پيــروزي برابر تيمهاي پايين جدولي ليگ با مشكل روبهرو است.

بــا نگاهي بــه آمار اســتقلال اين موضوع مشــخص ميشــود كه عليرضا منصوريــان در پيروزي برابر تيمهاي بالاي جدولي موفق اســت چــرا كه اين تيم تــا بدين جاي كار به جز تراكتورســازي كــه در بازي رفت شكســت خورده، از پرسپوليس 4 امتياز گرفته اســت، ذوب آهن را رفت و برگشــت شكســت داده و از نفت تهران هم 4 امتياز گرفته اســت اما بيشــترين امتيازهايي كه اين تيم از دســت داده در بازي بــا تيمهاي قعرجدولي بوده است.

اســتقلال تا بدين جــاي كار 3 امتياز بــه صنعت نفت پايين جدولي در اســتاديوم آزادي داده اســت و روز گذشــته هم ســياه جامگان رده پانزدهمي از منصوريــان يك امتياز گرفت تا مشــخص شــود استقلال خالق دو شــگفتي ليگ شانزدهم تا بدين جاي كار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.