واكنش وزارت ورزش به تعطيلي تمرين استقلال

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

ســايت وزارت ورزش و جوانــان با انتشــار اطلاعيهاي موضــوع اعتصاب در استقلال را كذب محض دانست.

ســايت وزارت ورزش و جوانــان در واكنش به خبر اعتصاب بازيكنان استقلال با انتشــار خبر ســايت رســمي باشگاه اســتقلال، نوشــت كه آبيهاي پايتخت قــرار بود امــروز يك جلســه تمريني را برگزار كنند ولي جلسهاي ميان بازيكنان و كادرفني پيش از آن برگزار شــد و بعد از اين جلســه، كادرفني صلاح دانست تا بازيكنان تمريــن نكنند و براي ريكاوري راهي استخر شوند.

وزارت ورزش و جوانــان در ادامــه خبر خود با تكذيب خبر يكي از ســايت ها، موضوع تحريــم و اعتصاب در تمرين استقلال را اشــتباه دانست و عدم حضور آبي پوشــان در زمين شماره دو آزادي را به تصميم منصوريان مربوط دانست.

روز گذشــته يكي از سايتها اعتصاب بازيكنان اســتقلال را به صحبتهاي وزير وزرش مرتبط دانســته بود كه باشــگاه اســتقلال در اطلاعيــهاي جداگانه اين موضوع را تكذيب كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.