استقلال بدون مربي بدنساز

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

جونز مربي بدنســاز اســتقلال به دليــل نگرفتن حــق و حقوقش حاضر نشــد به كارش در استقلال ادامه دهد و به كشورش برگشت.

در آن مقطع گفته شــد كه جونز هم به جمع طلبكاران اســتقلال اضافه شده و شكايت خود را به فيفا فرستاده است.

مربي بدنســاز استقلال كه شرايط مالي ايــن تيم او را شــاكي كرده بود خيلي زود جمع اســتقلاليها را ترك كــرد و در حــال حاضــر آبيها بدون داشــتن مربي بدنساز به كارشان ادامه ميدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.