مصدوميت رابسون جدي نيست

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

رابســون مدافع مياني اســتقلال در بازي با ســياه جامگان مصدوم شد. مدافع برزيلي اســتقلال از ناحيه ســر آســيب ديد و مجبور شد تا آخر بازي با ســري بانداژ شده به كار خود در اين بازي ادامه دهد.

البتــه اينطور كه گفته ميشــود آسيب ديدگي اين بازيكن جدي نيست و براي بازي كردن با ســايپا مشــكل ندارد. رابسون در فصل جاري به همراه پادواني زوج خوب خط دفاع اســتقلال را تشكيل دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.