خانزاده: افتخار ميكنم پرسپوليسيام

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - بهناز میر مطهریان ‪Behnaz Mirmotahharian‬

بازي با سياهجامگان آنقدرها هم كه تصور ميشد براي استقلاليها ساده نبود. يكي از اصليترين دلايلش هم اين بود كه خط حمله استقلال، دروازهباني چون محمد ناصري را مقابل خود داشت.كســي كه همه موقعيتهاي مهاجمان استقلال در طول بازي به او ختم ميشد و توپها اجازه عبور از خط دروازهاش را پيدا نميكردند. در روزي كه مهدي رحمتي محروم بود و خبري از واكنشهاي تحسينبرانگيزش نبود، اين ناصري بود كه نگاهها را به سمت خود چرخانده بود. دروازهباني كه شايد به خاطر جايگاه سياهجامگان در اين فصل و نتايج نامناسب اين تيم در طول فصل، فرصتي براي خودنمايي پيدا نكرده اما اين دروازهبان 23 ساله، با سابقه سنگرباني تيم ملي جوانان و اميد، آمده تا براي رسيدن به جايگاهي كه شايستگياش را دارد، بجنگد.

به اعتقاد خيلي از كارشناسان بهترين بازيكن مســابقه استقلال سياهجامگان بودي.

معمولاً در مســابقات مقابل اســتقلال و پرســپوليس، فوتبال بازيكنان تيمهاي ديگر جلــوه خاصي دارد اما جــدا از اين موضوع بعد از تغيير سرمربي و شارژ مالي بازيكنان، انگيزه مضاعفي به من و همه بازيكنان ســياه جامگان داده بود.

با همين انگيزه از آزمون ســختي كه داشتي سربلند بيرون آمدي.

همانطور كه همــه ديدند، بازي خيلي سنگيني داشتيم. استقلاليها آمده بودند برنده شوند و روند پيروزيهايشــان را ادامه دهند. ما هم آمده بوديم تا با كســب ســه امتياز، از بحران خارج شــويم. در نهايت هم توانستيم با يك امتياز از تهران به مشهد برگرديم.

عملكرد خودت را در اين بازي چطور ارزيابي ميكني؟

ببينيــد. تيم اســتقلال يــك تيم بي مهــره و بــي بازيكــن نيســت. هم مــا و هم استقلاليها موقعيتهايي داشتيم كه گل نشد اما من معتقدم كه ســياهجامگان در اين بازي ميتوانست گلهاي بيشتري بزند و برنده بازي باشــد اما به طور كلي اين فصل از نظر روحي و فني شــرايط خوبي دارم و همين موضوع روي عكسالعملها و مهارهايي كه داشتيم تأثيرگذار بوده است.

اين فصل كه تا اين اندازه تيم درگير مشكلات بودي، شايد تنها بازيكني باشي كــه از نظر روحي خودش را در شــرايط خوبي حفظ كرده.

بــه هرحال من درشــهر خــودم بازي ميكنم و كنار خانوادهام هســتم و اين موضوع در شــرايط روحي بازيكنان تأثيرگذار اســت. باشــگاه هم تاكنــون 10 درصــد از قراردادها را پرداخت كرده و قرار اســت تــا قبل بازي با سپاهان 10 درصد ديگر را هم پرداخت كند. به وضوح ميتوان تأثير كم شــدن مشكلات مالي را در روحيه بازيكنان در بازي با استقلال ديد.

با وجود دروازهبانهاي با كيفيتي مثل بيرانوند، اخباري، مظاهري و شيخويسي، شانسي براي درخشش خودت ميبيني؟

ايــن اتفاق دور از دســترس نيســت. بخصوص كه من هنوز 23 ســال دارم و راهي طولانــي پيش رويم اســت. با توجــه به اينكه ســابقه حضور در تيم ملي جوانــان و اميد را دارم، فكر ميكنم با تلاش و پشتكاري كه دارم ميتوانم در ادامه مســير اعتماد كادرفني تيم ملی را جلب كنم.

بعد از بازي گفته بودي، پنالتي درست نبود.

من معتقدم كه آن صحنه پنالتي نبود. فرشيد اسماعيلي پايش را به پاي احمدي گير داد و احمدي به هيــچ عنوان پاي او را نزد. به هرحال بازي تمام شده و صحبت در اين رابطه فايدهاي ندارد.

حالا اين نتيجه را بايد به نام خداداد عزيزي بزنيم يا اكبر ميثاقيان؟

اگــر از نظر بار فنــي بخواهيم بگوييم، نتيجــه اين بــازي را مديون خــداداد عزيزي هســتيم اما اكبــر ميثاقيان در ايــن چند روز توانسته وحدت و همدلي و روحيه جنگندگي و مبارزه را در تيم ايجاد كند. وحدت سياهجامگان در بازيهاي قبل كمتــر بود اما با صحبتها و راهنماييهاي آقاي ميثاقيان و آناليز خوبي كه از استقلال داشتند، توانستيم بازي خوبي مقابل اين تيم داشته باشيم.

چطور اين همدلــي را بين بازيكنان سياه جامگان ايجاد كرده؟

آقــاي ميثاقيان ما را به جان عزيزترين كســانمان قســم ميدهد كه هرچــه داريم بگذاريــم و كمكاري نكنيم. حتــي اگر روحيه و انگيــزه لازم را نداريــم، بايــد در بازي تمام توانمان را بگذاريم.

در اين بازي استقلاليها خيلي بابت وقت تلف كردنهاي شما ناراحت بودند.

ما ضد فوتبال بازي نكرديم. اگر اينطور بود هيچ وقت تــا اين انــدازه موقعيت گلزني نداشتيم اما اگر بازي را ببينيد متوجه ميشويد كه موقعيت براي به ثمر رســاندن گل برتري را هم داشــتيم. اســتقلال رو آورده بود به ارسال توپهاي بلند و به همين خاطر ما مجبور بوديم دفاع كنيم.

با اين نتيجه هواداران سياهجامگان ميتوانند به بقاي تيم در ليگ برتر اميدوار باشند؟

اگر مســوولان به وعدههاي خود عمل كنند و حمايت لازم از ما شود، حتماً ميتوانيم نتايج مطلوبي بگيريم و در ليگ بمانيم.

محمدرضا خانزاده مدافع مصدوم ســياه جامــگان در رابطه بــا بازي تيمهاي اســتقلال و ســياه جامگان ميگويد: «بازي ســخت و محكمي بود، بــه هرحال ما ميدانســتيم از اين بازي چه ميخواهيم و به همين دليل از همان ابتــدا با فكر پيروزي وارد زمين شديم، خوب هم توانستيم از پــس حريف بربياييم اما در نهايت يك پنالتي عجيب باعث شد بازي را با تساوي به پايان برسانيم».

مدافع ســابق پرســپوليس در رابطــه با شــعار هــواداران عليه او و برخي اعضــاي اين تيــم توضيح ميدهد: «به هرحــال فوتبال همين اســت، هواداران حريف ميخواهند بازيكن را تحت فشــار قرار دهند تا او نتواند بازي خوبي ارائه دهد و اين كاملا براي ما عادي است، به هرحال من پيش از اين نيز با پرسپوليس در شــهرآورد حضور داشتم و توانستيم به پيــروزي هم برســيم، بايد قبول كرد فوتبال همين اســت. من افتخار ميكنم پرسپوليسي هستم و عجيب نيســت اگر هواداران تيم مقابل عليه من شعار دهند. بازي در اين شرايط به هيچ وجه سخت نيست».

خانــزاده در رابطه بــا وضعيت مصدوميــت خــود تأكيــد ميكند: «خونريزي بينــيام بند آمده بود اما پس از ضربهاي كه در بازي به صورتم خورد باز هــم بينيام خونريزي كرد و حــالا هــم ورم كــرده. اصلا فكر نميكردم بــازي كنم اما وقتي ديدم در ارنج هستم با تمام توان در زمين حضور پيدا كردم، شــايد در شرايط اينچنينــي و بــه خاطر گــچ بيني، بازيكن با ترس در ميدان حاضر شود اما من بدون ترس بازي كردم، ترس در اين شرايط باعث ميشود بازيكن درست كار نكند و اتفاقا مصدوميتش بيشتر هم شود».

او دربــاره كاركــردن بــا اكبر ميثاقيان ميگويــد: «اكبر آقا مربي ثابت شــدهاي است، كارنامه او نشان ميدهد تاكنــون چه نتايجي گرفته، او مربي باهوش و خوش قلبي اســت و هدف از آمدن به ســياه جامگان را ميداند، خوشــحاليم كه توانســتيم نخستين امتياز را با او بگيريم».

خانــزاده دربــاره داوري بازي تأكيد ميكند: «متاسفانه داور بازي يك پنالتي عليه تيــم ما گرفت كه اصلا فكــر نميكنم پنالتــي بود، به هرحال يك ســوت اشــتباه او باعث شــد ما دو امتياز حساس را از دست بدهيم ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.