يركوويچ: از استقلاليها عذر ميخواهم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

احمد اســماعيلپور مليپوش تيم فوتســال گيتيپســند اصفهان درباره شكست 3 بر يك تيمش مقابل حفاري اهواز ميگويد: «حقيقتــاً بازي خوبي نبود. متأسفانه ســه بازيكن ما در اين مسابقه مصدوم و دو بازيكنمان هم دو كارته و در خطر از دســت دادن بازي پايانــي ليــگ بودند. بــه همين دليل محتاط بازي كرديم و فشــار زيادي به خودمــان نياورديم. تيم حفاري در اين مسابقه بسيار خوب بازي كرد و مزدش را هم گرفت. اميدوارم در ديدار بعد در خانه خودمان پيروز شويم و قهرماني را جشن بگيريم ».

او درباره حواشــي به وجود آمده

گــوران يركوويــچ مهاجم صربستاني سابق استقلال كه دوران نسبتا موفقــي را در ايــن تيم سپري كرد، همچنان به اين تيم علاقهمند است.

يركوويــچ كه اكنون عضو تيم ســياه جامگان اســت، در بــازي هفته بيســت و ســوم مقابل استقلال تك گل تيمش را وارد دروازه آبيپوشان كرد اما شادي نكردن او بعد از گل نشــان داد هنوز هم استقلال را دوست دارد.

يركوويچ كه يكــي از بهترينهاي تيمش در بــازي با اســتقلال بود، ظاهــرا همچنان از اينكه به تيم ســابقش گل زده، خوشــحال نيست و به خاطر همين از هواداران استقلال به خاطر اين گل عذرخواهي ميكند.

اين گل ميتوانســت ســياهجامگان را به 3 امتياز برســاند اما در ادامه با گلي كه اميد در اين بازي ميگويــد: «از چند هفته قبــل پيشبينــي ميكرديــم كه در اهواز حواشــي زيادي به وجود خواهد آمد. با ورود تيم مــا به زمين تعدادي از تماشــاگرنماها شــروع به فحاشــي بــه بازيكنان مــا كردند. مــردم اهواز انسانهاي خوبي هستند اما در هر شهر ممكن اســت تعدادي تماشاگرنما پيدا شود. متأسفانه در اين بازي بياحترامي و فحاشــيهاي زيادي عليه من و چند نفر ديگر از بچهها شــد.ما سعي كرديم بازي را بدون حاشــيه به پايان برسانيم اما چند بار تماشاگران حفاري اقدام به پرتاب نارنجــك كردند و ما هم مجبور شــديم براي حفظ جانمــان از زمين ابراهيمــي از روي نقطه پنالتي زد، بازي مساوي شــد تا گل يركوويچ تنها يك امتيــاز بــراي اين تيم در بر داشــته باشد. يــك امتيازي كــه براي ســياهجامگان مشــهد ارزش زيادي دارد و شايد حتي كمك كند در ليگ برتر بماند.

مهاجم صربســتاني سياهجامگان كه خودش هم ميداند اين امتياز چــه ارزش زيادي براي تيمش دارد، در رابطه با گلي كه به استقلال زد، ميگويد: «بازگشت به ورزشگاه آزادي حس بسيار شيريني داشت.

از هــواداران عزيــز تيــم اســتقلال به خاطــر گلي كه زدم عذرخواهــي ميكنم اما ســياهجامگان براي بقا ميجنگد و هر امتياز براي ما ارزش دارد.

از تمام هواداراني كه به ورزشگاه آمدند، تشكر ميكنم.» مســابقه خارج شويم. خوشــبختانه با وســاطت بزرگترهاي حفاري و كساني مانند فرهــاد توكلي دوبــاره به زمين آمديم و بازي را به پايان رسانديم».

اسماعيلپور در مورد شايعاتي كه مبني برحضور نيافتن تيم ياسينپيشرو در بــازي مقابــل گيتيپســند مطرح شــده بود اينطور ميگويد: «ما دوست داريــم اين تيم مقابل ما حاضر شــود. ياسينپيشــرو تيم خوب و ريشهداري اســت اما اين شــايعات تأثيري روي عملكرد تيم ما نميگــذارد. يك بازي در خانه داريم تا به قهرماني برســيم و انگيزه بچهها براي پيروزي در اين بازي دو چندان است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.