كمنداني: قطعا به رتبههاي بالاتري خواهيم رسيد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

20گل: محمد عباسزاده )نساجي مازندران( 10گل: اكبر صغيري )گل گهر سيرجان( • سهيل حق شناس )سپيدرود رشت( 9گل : حميد كاظمي )خونه به خونه( 8گل: امير مير بزرگي)اكسين البرز(، مهدي دغاغله )مس كرمان(، مهرداد آوخ )گلگهر سيرجان(، مهدي قائدي)ايرانجوان بوشهر( 6گل: ســعيد واســعي)بادران تهران(، حميد گلزاري)گل گهر ســيرجان(، آرمــان رمضاني)مس رفسنجان(

ميلاد كمنداني بازيكن پديده مشــهد از اينكه تيمــش در بازي مقابل گســترش فــولاد تبريز به پيروزي رســيد، خيلي خوشــحال اســت و اميدوار شده كه تيمش به روزهاي خوب برميگردد. كمنداني در مورد اين بــرد پر گل ميگويد: «خوشــبختانه توانســتيم در يك بازي زيبا ســه امتياز حساس را از آن خــود كنيــم، در دو بازي آخر توانســتيم دو پيروزي با ارزش به دســت بياوريم و موقعيت خود را در جدول ردهبندي بهبود ببخشيم. پيروزي سختي را به دست آورديم، گســترش فــولاد بــازي خوبي به نمايش گذاشــت ولي بــا اين حال خوشــحال هســتم كه بعد از چند وقت در مشهد توانستيم با پيروزي از زمين بازي خارج شويم.»

هافبك تهاجمي پديده مشهد در رابطــه با شــرايط تيمش ادامه ميدهــد: «تمــام تلاش خــود را خواهيــم كرد تا پايــان فصل روند رو به رشــد خود را حفــظ كنيم، متاســفانه در بازيهــاي گذشــته نتايج قابل قبولي به دســت نياورده بوديم و قطعا تا انتهاي فصل بايد با برنامهريزي براي كسب پيروزي وارد ميدان شــويم. در بازيهاي آينده با تمام توان وارد ميدان خواهيم شد تا نتايج گذشته خود را جبران كنيم. با شرايطي كه داريم قطعا به رتبههاي بالاتري خواهيم رسيد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.