شربتي: نگران بودم اشتباه كنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رضــا شــربتي مدافع ســياهجامگان ايــن روزها شــرايط خوبي نــدارد. او كه بــه خاطر اشــتباهش در بازي با تراكتورســازي تبريز متهم شــد، در بازي با استقلال نتوانست خيلي خوب كار كنــد تا خودش هم ناراضي باشــد. شربتي كه حواشــي هفته گذشته را در بــازياش مقابــل استقلال موثر ميداند، درباره تساوي يك بر يك برابر آبيهــاي پايتخت ميگويــد: «بازي خيلي خوبي مقابل استقلال انجام داديم. تيم آبيپوش پايتخت با جوانانش چند هفتهاي است عالي كار ميكند و اعتماد به نفس بالايي دارد. واقعا امتياز گرفتن از استقلال در ورزشگاه آزادي كار آساني نبود اما واقعا خيلي خوب كار كرديم و توانستيم يك امتياز بگيريم. در بازيهاي گذشــته نشــان داديم حريف دست و پا بستهاي نيستيم. با وجود مشــكلاتي كه وجود دارد و كمبودهاي مالي كه داريم هرگز بد كار نكرديم و در بازي مقابل اســتقلال همه ديدند چقدر قدرتمند هستيم.»

مدافع ســياهجامگان در رابطــه با اينكــه گفته ميشود تيمش ضدفوتبال بازي كرده، ادامه ميدهد: «من واقعــا از اين حرفها تعجب ميكنم. اســتقلال از دقيقه 45 بازي زير توپ زد، در اين شرايط ما چارهاي جز اين نداشتيم كه دفاع كنيم و چشــم به ضدحمــلات ببنديم. اين هرگز ضدفوتبال نيست. يك نوع تاكتيك بود كه به خوبي اجرا كرديم و حتي ميتوانستيم گلهاي بيشتري هم بزنيم. من مقابل استقلال يك پنجم بازي هميشگيام را انجام ندادم. در هفته گذشته فشــار روحي زيادي را تحمل كردم و در جريان مســابقه مدام با خودم تكرار ميكردم اگر اشتباه كنــم باز هم هجمههاي زيادي عليه من به وجود ميآيد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.