بادامكي: پنالتي استقلال درست نبود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حسين بادامكي كاپيتان سياهجامگان مشــهد در بــازي بــا اســتقلال يكي از بهترينهــاي تيمــش بــود كــه حتي ميتوانســت گل هم بزند. بادامكي كه از تســاوي تيمش مقابل آبيهــاي پايتخت خيلي خوشــحال به نظر ميرسد، در مورد اين بــازي ميگويد: «بــازي خوبي انجام داديم و به نظر من مستحق كسب 3 امتياز بوديم اما با پنالتي كه براي اســتقلال گرفتند و من فكر ميكنم پنالتي نبود، بازي به تساوي كشيده شد». كاپيتان ســياهجامگان درباره اينكه ميثاقيــان گفته دنبال حداقــل امتياز بوديــم، ادامه ميدهد: «مــا به دنبال حداقل امتياز نبوديــم و به دنبال 3 امتياز بوديــم. آن صحنهاي كه داور پنالتي گرفت من از هر بازيكني پرســيدم گفت پنالتــي نبوده. اگر آن تــوپ را داور پنالتي نميگرفت، برنده بازي ميشــديم. نميدانم دليل گرفتن اين پنالتي چه بود». حســين بادامكي در رابطه بــا حضور اكبر ميثاقيان به عنوان ســرمربي سياهجامگان ميگويد: «حضور ميثاقيان تاثير خودش را گذاشت. ديديد از نظر روحي و رواني چقدر ما در سطح بالايي بوديم و مقابل تيمي كه در چند هفته اخير همه تيمها را شكســت داده بود، چه فوتبــال خوبي بازي كرديم. حتي اگر بدشــانس نبوديم، ميتوانستيم 3 امتياز را هم بگيريم».

بادامكي در واكنش به شــعار هواداران استقلال عليه ميثاقيان ادامه ميدهد: «آنها فقط عليه ميثاقيان فحاشي نكردند، بلكه به من هم توهين شــد. آنها به توپهاي بلند روي آورده بودند و تيم ما هم عقب كشيده بود. اين دليل ميشــود كه فحش بدهند؟ اميدوارم كميته انضباطي اين فحاشيها را ببيند و با آن برخورد كند».

هافبك ســياهجامگان مشــهد درباره درگيرياش با يعقوب كريمي هم ميگويد: «مساله خاصي نبود و در جريان بازي اتفاق افتاد. كريمي بازيكن تيم ما را هل داد و به خاطر همين من وارد صحنه شدم».

بادامكــي دربــاره اينكــه گفتــه بود پرســپوليس قهرمــان ميشــود، ادامــه ميدهد: «من نظر شــخصيام اين است كه پرسپوليس امســال بهترين فوتبال را ارائه ميدهــد. به نظرم آنهــا از چند هفته قبل قهرمانيشان را مسجل كردهاند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.