بازيهاي حساس در تهران

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هفته بيست و هفتم ليگ یك

مــس كرمان كه هفته گذشــته مقابل پارس جنوبي جم به تقســيم امتيازات رضايت داد امروز ميزبان خيبر خرم آباد اســت كه در بازي خانگي توانست با نتيجه يك بر صفر تيم نفت مسجدسليمان را شكست دهد.بازي رفت دو تيم با تساوي بدون گل به پايان رســيده بود، حال در دور برگشــت رقابتها بايد منتظر ماند و ديد چه نتيجهاي رقم ميخورد آيا مسيها موفق ميشوند سه امتياز اين بازي خانگي را از آن خود كنند و يك گام ديگر براي صعود به ليگ برتر بردارند يا اينكه خيبريها با دست پر از كرمان خارج ميشــوند. تيم گل گهر ســيرجان هم در خانه از مس رفسنجان پذيرايي ميكند. ســيرجانيها هفته گذشته از بادران در تهران يك امتياز گرفتند اما مس رفسنجان در خانه مقابل سپيدرود رشت با نتيجه مساوي بدون گل متوقف شد. در تهران بازي حساســي را شــاهد خواهيم بود. اكسين با يحيي گل محمدي مقابل آلومينيوم اراك و شــاگردان مهدي پاشازاده قرار خواهد گرفت. نتيجه اين بازي براي هر دو تيم بسيار اهميت دارد. مهدي تارتار با پارس جنوبي به تهران ميآيد و مقابل تيم ســابقش )راهآهن( قرار ميگيرد. ايرانجوان هم در بوشــهر از استقلال خوزستان انتهــاي جدولي پذيرايــي ميكند اما وحدت يزد كه بازيكنانش طي هفته گذشــته تمرينات منظمي را انجام ندادهاند به رشت رفته تا مقال صدرنشين قرار بگيرند. دوشنبه ‪۹5/12/ 1۶‬ گلگهر سيرجان............................................................................. مس رفسنجان )اختصاصي گلگهر(، ساعت 14:45 سپيدرود رشت...................................................................................... وحدت يزد )شهيد عضدي رشت(، ساعت 14:45 اكسين البرز.................................................................................... آلومينيوم اراك )انقلاب كرج(، ساعت 14:45 راهآهن تهران ................................................................ پارس جنوبي جم بوشهر )شهيد درخشان صبا شهر(، ساعت 14:45 ايرانجوان بوشهر................................................................................ استقلال اهواز )شهيد بهشتي بوشهر(، ساعت 15:15

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.