قاسمي: گفتند بازي را دربياوريد پول تان را ميدهيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سعيد قاســمي كاپيتان تيم ياسين پيشرو قم دربــاره حواشــي و اتفاقات اخيــر اين تيم ميگويد: «من از همه مردم يك سوال دارم! چه اتفاقــي بايد رخ بدهد تا باور كنيم يك مجموعه مديريت خوب نداشته است. از بدقوليهاي يك ســال و نيم كه تيم در اختيارشان بوده تا رفتن بازيكنانــي نظير عليرضا وفايي، محمدحســين كوهســتاني، مســلم اولاد قبــاد و البته محمد وزيرزاده از قم و اصغر حسنزاده، سعيد تقيزاده، ابوالقاســم عروجي و خيليهاي ديگر كه همگي قمي هستند و حاضر نشدند با وجود اين آقايان برگردند، اين مجموعه نشــان داد در فوتسال و تيمــداري هيچ تجربه و علاقــهاي ندارد و اصلا فوتســال قم برايشان مهم نيســت.» او با اشاره به بازي با شــهرداري ســاوه ميگويد: «بازي با شهرداري ســاوه كه اهميتش از اين لحاظ مهم بود كه اغلب بازيكنان شــهرداري ســاوه قمي بودند و كادر فنيشــان هم همگي سرمايههاي قم بودند و اينها چون دوست نداشتند در مقابل تماشــاگراني كه فقط به خاطــر اين بازي آمده بودند و اگر بازي انجام ميشــد با اختلاف زياد ميباختند، شب قبل از بازي با سه نفر از كساني كه به خاطر دريافت نكردن مطالباتشــان از تيم كنار گذاشــته بودند يعني مــن، ناصر اطمينان و هاشــم فرجزاده حتي تا ســه ساعت به شروع بازي وارد گفت و گو ميشــوند و ميگويند شما اين بازي را از اين مهلكــه در بياوريد پولتان را ميدهيم و اگر ببازيد هيچ پولي دريافت نخواهيد كرد. جالب اين بود كه تا دو سه هفته پيش به ما توهين كرده و انگ تباني زده شــده بود و وقتي مــا گفتيم پولمان را قبل بازي ميخواهيم چون راهي برايشــان نمانده بود رفتند سراغ داستان واگذاري.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.