عباسي: دو سال به دنبال ميثاقيان بوديم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علي عباســي مديرعامل باشــگاه ســياهجامگان مشــهد كــه ظاهرا از تســاوي تيمش مقابل استقلال خيلي راضي است، درباره تغيير سرمربي تيم حرفهاي جالبي دارد.

عباســي دربــاره حضــور اكبــر ميثاقيــان بــه عنــوان ســرمربي ســياهجامگان ميگويد: «در اين باره بايــد بگويم خداداد عزيــزي زحمات زيادي براي تيم كشــيد و تلاش خود را به كار بســت، پيــش از اين هم در دو دوره به دنبــال ميثاقيان بوديم اما به دليل اينكه او بــه تيمهاي ديگري تعهد داشــت نميتوانســتيم قرارداد امضا كنيم. ابتدا ســال گذشته و پس از خروج رســول خطيبــي از تيم به دنبــال ميثاقيان بوديم كــه او با تيم خونه به خونــه قرارداد داشــت و بار دوم هم امســال بود كه او در خدمت تيم بادران بــود. در نيمفصل كه آقاي ميثاقيان از تيم ســابق خود جدا شده بــود تصميم داشــتيم او را به خدمت بگيريم كه خداداد ترجيح داد خودش ســرمربيگري تيم را برعهده بگيرد. به هرحــال اگر اين بــازي را با بازيهاي قبلي همچون بازي با تراكتورســازي مقايسه كنيد متوجه تفاوتها خواهيد شــد. حضور ميثاقيــان در كنار زمين كاملا محســوس بود و تاثيــر خود را روي تيم گذاشته بود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.