بازي تداركاتي در برنامه نوروزي پيكان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بــا صلاحديــد كادرفنــي تيــم پيــكان، بازيكنان اين تيــم در فاصله تعطيلات ليگ 2 بازي تداركاتي انجام خواهند داد. با شكســت پيكان مقابل صنعتنفت آبــادان، بازيكنان اين تيم شنبه ريكاوري كردند تا خستگي اين بازي را از تن بيرون كنند.

پيكانيها ديروز را به اســتراحت پرداختند اما از امروز براي بازي مقابل پديده كه 20 اسفندماه برگزار خواهد شد خود را آماده ميكنند.

همچنين طبق اعلام كادرفني تيم پيكان، براي تعطيلات نوروز تمرينات اين تيــم 3 روز تعطيل خواهد بود اما تمرينات بعــد از اين 3 روز براي بازي با ماشينسازي در هفته بيست و پنجم ليگ برتر آغاز خواهد شد.

مجيد جلالي كــه همچنان اميد زيادي به كســب ســهميه آسيا دارد، بــراي تيمش 2 بازي تداركاتي در نظر گرفته تا تيم آمادهتر به كار خود ادامه دهد.

اين 2 بازي تداركاتي بعد از بازي با پديده و قبل از بازي با ماشينسازي برگزار خواهد شــد اما هنــوز رقباي پيــكان براي ايــن 2 بــازي انتخاب نشدهاند.

بايد ديــد در اين مــدت، كدام تيمها در تهران اردو ميزنند كه حريف تداركاتي پيكان شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.