رسانههاي عربستاني دست بردار نیستند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

يكشــنبه 12/15/95، هفته بيست و سوم شــانزدهمين دوره ليگ برتر، ورزشــگاه نقش جهان، ساعت: 16، تماشاگر:7 هزار نفر سپاهان 2 گلها: ســرور جباروف )9(، مسعود حسنزاده )پنالتي 27) ذوبآهن يك گل: جري بنگستون )پنالتي 88) داور: تورج حقوردي كمكها: حســين طالقانــي، فرهاد مروجي اخطار: حســين پاپي، رضا ميرزايي، مهدي اميني )سپاهان( بازيكن برتر: سرور جباروف )سپاهان(

سپاهان: مهــدي اميني)6(، حسين پاپي)6(، موســي كوليبالي)5/5(، شــجاع خليل زاده)6(، ســيدجلال عبدي)5/5،) حامد بحيرايــي)5(، رســول نويدكيا)6،) جلال علي محمدي)5(، رضا ميرزايي )6) (50 -فريــد بهزادي كريمي )5((، ســرور جباروف ‪(62 )7)‬ - ميلاد سرلك(، مسعود حسن زاده) 5/5)

سرمربي: عبدا... ويسي ذوبآهن: رشيد مظاهري)2(، محمد نژادمهدي)5/1(، حجت حــق وردي)2،) علي حمام)5/1(، مهران درخشان مهر)2،) مهدي مهدي پور)3(، قاسم حدادي فر )3) (45 - دانيال اســماعيلي فر)3((، احسان پهلوان ‪(75 )3)‬ - ربيــع عطايا(، مرتضي تبريــزي)4(، مهدي رجب زاده ‪62( )3)‬ - محمدرضا حسيني(، جري بنگستون)3)

سرمربي: مجتبي حسيني سهميه آســيايي در ليگ برتر اميدوارتر ميشد. ســپاهانيها كه انتظار زيادي از آنها وجود نداشت خيلي زود حملاتشان را آغاز كردند. دقيقه 5 بازي حسن زاده با ضربه سر خطرناكي نخستين خطر را روي دروازه مظاهــري به وجود آورد كه ثمري براي ســپاهان نداشت. دقيقه 8 بازي هم اين حســنزاده بود كه با شوتي سركش تيــر دروازه ذوبآهن را بــه لرزه درآورد اما گلي براي ســپاهان در برنداشت. يك دقيقه بعد از اين موقعيت خوب، سپاهان باز هــم دروازه حريفش را تهديد كرد كه اينبار بــه گل برتري تبديل شــد. نفوذ خوب نويدكيا در زمين ســپاهان توپ را به رضا ميرزايي در شــش قدم ذوبآهن رســاند كه پاس رو به عقــب اين بازيكن را ســرور جباروف به زيبايي درون دروازه ذوبآهن قرار داد.

ذوبيها بــا دريافــت گل كمي جلو كشــيدند و حملاتي روي دروازه سپاهان به وجود آوردند امــا در دقيقه 27 محمد نژادمهــدي، ميرزايي را در محوطه جريمه

عبدا... ويســي بعــد از برتــري تيمش در شهرآورد اصفهان اينطور حرف ميزند: «با توجه به شــرايطي كه داشتيم بيشــتر از اين نميشد شــرمنده هواداران شويم و به آنها بدهكار بوديم. بايــد شــهرآورد را ميبرديم و بچههــا تمام آن چيزهايي كه ميخواســتيم را انجــام دادند. به هوادارانمان تبريك ميگويم.» او درباره وضعيت جباروف اينطور توضيح ميدهد: «اگر از جباروف ذوبآهن سرنگون كرد تا داور نقطه پنالتي را نشــان دهد و حسنزاده توانست از روي نقطــه پنالتي گل دوم ســپاهان را به ثمر برســاند. بعد از گل دوم بــاز هم ذوبيها تــلاش كردند به دروازه ســپاهان نزديك شــوند، تا جايي كه در دقيقــه 36 بازي ارســال حدادي فر با ضربه ســر تبريزي همراه شــد كه بــا برخورد با تيــر دروازه ســپاهان اين موقعيت از دست ذوبآهن رفت. سپاهانيها دل به ضدحملات خوش كرده بودند و توانستند چندين موقعيت به دســت بياورند اما در نيمــه اول غير از دو گل سپاهان، توپ ديگري از خط دروازهها رد نشد.

با شروع نيمه دوم باز هم اين ذوبيها بودند كه نشــان دادند مشــتاق گل زدن هســتند و البته در مقابل ســپاهان تلاش داشــت كه از دو گل خــود محافظت كند و چشــم به ضدحملات داشــت. تقابل دو تيــم همچنان متعادل پيــش ميرفت كه اين روند تا دقيقه 80 بازي ادامه داشــت و موقعيــت جــدي نصيب دو تيم نشــد. ناراضي بودم اصلا او را بــازي نميدادم. همانجا گفتم اشــتباه از من بــود. او از لحاظ فني خوب اســت و خدا را شــكر در تيم ما هست و امروز هم به ســپاهان كمك كرد.» ســرمربي سپاهان درباره اينكــه گفته بود طالــب ريكاني مصدوم اســت، ميگويد: «مــن نگفتم كه ايــن بازيكن مصدوم اســت بلكه محروم بــود. خيلي عجيب است كه چون مدير برنامهاش طلبكار است بازي دقيقه 81 بازي ضربه مجدد تبريزي روي توپ ارســالي ربيع عطايا نواخته شد كه با اختلاف كمي از بالاي دروازه ســپاهان به بيرون رفت. شاگردان حسيني كه 3 امتياز را از دســت رفته ميديدند به آب و آتش زدند تا راهي به دروازه سپاهان پيدا كنند. دقيقه 84 ارســال مهدي پور با ضربه سر حســيني همراه شد كه با اختلاف كمي از كنار دروازه اميني بــه بيرون رفت. تلاش ذوبيها ادامه داشــت تا اينكــه در دقيقه 88 بــازي مدافع ســپاهان، ربيع عطايا را در محوطه جريمه اين تيم ســرنگون كرد و داور نقطه پنالتي را نشان داد.

جري بنگستون توانست از روي نقطه پنالتي يكــي از گلهاي خــورده تيمش را جبــران كند امــا ديگــر فرصتي براي ذوبآهن نبود و ســپاهان توانست بعد از ســه باخت متوالي ســه امتياز با ارزش را كســب كند و درعوض ذوبآهن همچنان در دور ناكامي ماند و چهارمين باختش را در كارنامهاش ثبت كرد. با اين برد سپاهان اميدوار به كسب سهميه آسيا شد. نميكنــد اما من مربي كــه از 5 تيم طلب دارم، كاري نميتوانم بكنم .» ويســي درباره جباروف و اينكه قرار است او به مرخصي طولاني مدت برود، اينطور توضيح ميدهد: «او به تيم ملي ازبكستان دعوت شــده و چون بازي نداريم اجازه ميدهيم بــرود و اگر بازي داشــتيم خــودش نميرفت. احسان حاجيصفي بعد از ديدار با سياهجامگان به اردو ميرود و 8 فروردين برميگردد».

شــايعات مربوط بــه جادوگري در فوتبــال و حرف و حديثهايي كه هر بار از ســوي برخي بازيكنان و مربيان مطرح ميشــود، حالا به خانــواده فوتبال ايران محدود نميشــود. گويــا گمانهزنيهايي كــه در اين رابطه مطرح شــده به گوش كشــورهاي عربي رســيده تــا از همين موضوع در جريان مسابقات آسيايي، عليه نمايندگان ايران سوء استفاده كنند.

در همين راســتا بعد از پايان بازي الاهلي عربســتان با ذوبآهــن ايران در مسابقات ليگ قهرمانان آســيا، روزنامه المدينــه عربســتان به ادعــاي يكي از مسوولان باشگاه الاهلي مبني بر سحر و جادوي باشگاه ذوبآهن پرداخته است.

اين روزنامــه به نقــل از اين مقام مسوول، اعلام كرده كه باشگاه ذوبآهن با قراردادن يك كاغذ زير نيمكت ذخيره تيم حريف دنبال سحر و جادو بوده است. روزنامه «الرياضيــه» هم اعلام كرده بود كه محمدرضا حسيني بازيكن ذوبآهن پارچه ســياهي را زير لباس ورزشي اش قرار داده بوده و قصد داشــته تيم الاهلي را جادو كند.

اين حواشــي حالا به قدري پررنگ شــده كه ســعيد آذري را هــم ناچار به واكنش نشــان دادن كرده. روز شــنبه، سعيد آذري مديرعامل باشگاه ذوبآهن، به شــدت اين موضوع را تكذيب و اعلام كرد دوران خرافات و جهل به ســر آمده است.

با ايــن حال روزنامه الرياضيه بعد از اين تكذيبيه، در شماره ديروز )يكشنبه( خود هم مجــددا به اين موضوع پرداخته و از جوسازيها و شــايعه پراكنيهايش دســت بر نميدارد. «نبيه ســاعاتي» در مقالــهاي در ايــن روزنامه ســعودي به تفاوتهاي علم با ســحر و جادو اشــاره كرده و نوشــته اســت كه اين مسائل راه به جايي نميبرد.

در بخشــي از ايــن مقالــه، اتهام جديــدي به محمدرضا حســيني مدافع ذوبآهن زده شده است. در بخشي از اين مطلب آمده است: «... آنچه كه محمدرضا حسيني بازيكن ذوبآهن قبل از بازي با الاهلي عربستان انجام داد دليل مناسبي براي ســحر و جــادو اســت. او با كمك يكي از كارگران ورزشــگاه كاغذي را زير نيمكت الاهلي قرار داد ولي پس از پايان بازي نتوانســت كاري جز اينكه طلســم خود را بازپس گرفته و به دنبال شكست تيمش سرشكســته از زمين خارج شود، انجام دهد. الاهلي در حالي در اين ديدار پيروز شــد كه در طول يك نيمه با يك بازيكن كمتر بازي كرد و تيم مقابلش به جادو و جنبل متوسل شده بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.