تقدير مسوولان ماهشهر از استقلال خوزستان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

- ما برای برد به ميدان رفته بوديم. با اين حال كسب يك امتياز از اين بازی برای ما بد هم نبود! اينكه گفتند ما به ســود سرخابیها بازی كرديم درست نيست. ما برای خودمان و اعتبار ساپيا بازی كرديم و همان طور كه اشاره داشتم به دنبال برد بوديم.

اين لطف خداســت. من به تنهايی يا مدافع ديگری معجزه نكرده. اگر ما در 6 بازی از 8 بازی اخير گلی دريافت نكرديم به خاطر دفاع تيمی بوده؛ هر چند برای من و ديگر مدافعان خوشــحالكننده اســت. خودم اينطور حس میكنم در سايپا ما برای هم بــازی میكنيم نه برای خودمان. البته نبايد هم از اين نكته غافل شــويم كه گل نخوردن در فوتبال يك اصل غير قابل كتمان است و تيمی كه گل نمیخورد میتواند به دنبال موفقيت باشد.

در اســتقلال خوزستان به عنوان مدافع ميانی هم بازی كردم. در سايپا هم در يك بازی هافبك دفاعی بودم. شــخصا در پست مدافع ميانی راحتتر هستم اما هر جا كه ســرمربی صلاح بداند بازی میكنم. همانطور كــه میدانيد تا اينجا بازی در چند پست را تجربه كردم. حتی گلری.

اول فصل كه اســتقلال پيشــنهاد داد خودم با عليرضــا منصوريان حرف زدم اما ســر قولم با خوزســتانیها ماندم تا ثابت كنم حرف و دلم يكی اســت، هر چند در استقلال خوزستان شــرايط بد مالی را تجربه كردم. همان موقع از عليرضا منصوريان عذرخواهی كردم. او خوشــش آمد و میگفت برخــی در اين دوره زمانه قرارداد را هم دور میزنند اما تو روی حرفت هســتی. به هر صورت هيچ بازيكنی نيست كه از بازی در تيم آبی و قرمز بدش بيايد اما به تقدير و سرنوشــت اعتقاد دارم. درســت است اين روزها در ليگ قهرمانان آسيا بازی نمیكنم اما بدون تعارف از انتخاب تيم سايپا و كار با حسين آقا راضی هستم.

بعد از اينكه استقلال خوزستان با مشكلات مالی زيادی راهی ليگ قهرمانان آسيا شد و نتايج درخشانی در اين رقابتها گرفتند، منصور قمر فرماندار ماهشهر و ديگر مسوولان اين شهر تصميم گرفتند از اين تيم تقدير كنند. به اين ترتيب اســتقلال خوزستان راهی ماهشــهر شد تا ضمن برگزاری بازی تداركاتی مقابل شهرداری ماهشهر، در اين مراسم حضور پيدا كنند. به اين ترتيب مسئولان ماهشهري قبل از اين بازی تداركاتی به تقدير از اعضاي اســتقلال خوزستان پرداختند تا بلكه اين مســاله به آنها براي بازيهاي آينده روحيه دهد. استقلال خوزستان بعد از پيروزي مقابل الفتح و الجزيره امارات، سهشنبه 24 اسفند ميزبان لخوياي قطر است. 13 گل ساسان انصاري )فولاد خوزستان( 12 گل مهدي طارمي )پرسپوليس( 10 گل گادوين منشا )پيكان( 9 گل مرتضي تبريزي )ذوبآهن(، لوسيانو پريرا )گسترش فولاد(، محمد قاضي )نفت تهران( 8 گل حسن بيتسعيد )استقلال خوزستان( 7 گل كاوه رضايي )اســتقلال(، رحيم زهيوي )استقلال خوزستان(، فرزاد حاتمي )تراكتورسازي(، مهدي رجبزاده )ذوبآهن( 6 گل علي قرباني )استقلال(، وحيد اميري )پرسپوليس(، مرتضي آقاخان )پيكان(، لوسيانو ادينيو، محمد ايرانپوريان )تراكتورسازي(

ســايپا در 8 هفته اخير در 6 بازی گلی دريافت نكرده كه خيليها اين مساله را به حضور حامد لك و عزتا... پورقاز در جمع نارنجيپوشان ارتباط ميدهند. پورقاز كه اين روزها شــرايط خوبي دارد، در مورد بازيهاي اخير سايپا، شرايط خودش و ... صحبت ميكند.

بازي خوبي مقابل تراكتور انجام داديد و يك امتياز به دست آورديد.

خط دفاعی سايپا عملكرد خوبی داشته و در 6 بازی گل نخورده.

در استقلال خوزستان هافبك دفاعی بودی و در سايپا مدافع ميانی. اين دوگانگی در بازی كردن ناراحتكننده نيست؟

پشيمان نيستيد كه ابتدای فصل به استقلال نه گفتيد. دست كم بازی در ليگ قهرمانان آسيا را تجربه میكرديد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.