مگنو باتیستا: هنوز باور نميكنم به پديده باختهايم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

گســترش فولاد تبريز در چارچوب هفته بيست و سوم ليگ برتر فوتبال ايران مقابل پديده در مشــهد با نتيجه 3 بر 2 شكست خورد تا بعد از مدتها طعم باخت را چشــيده باشد. حالا مگنو باتيستا، هافبك برزيلي گســترش فولاد اعتقاد دارد كه تيمش مســتحق باخت مقابل پديده نبود. او درباره اين شكســت توضيح ميدهــد: «براي شكســت دادن پديده به مشــهد رفته بوديم و هنوز بــاور نميكنم بــه پديــده باخته ايــم! ما در ايــن ديدار بــازي خوبي را ارائه كرديــم ولي گلهايي خورديم كه خيلي ابتدايــي بودند و باعث ناراحتي مان شــدند. خيلي راحت بازي را به حريف واگــذار كرديم و بســيار از اين موضوع ناراحت هستم و هنوز در شوک اين باخت ميباشم.»باتيســتا معتقد است اين شكست گســترش فولاد، حريفان اين تيم را خوشــحال كرده است: «جدول رده بندي به گونهاي است كه با يك برد و باخت جاي تيمها كلي عوض ميشــود و ما با اين نتيجه حريفان را خوشحال كرده و يك فرصت را به آنها داديم كه از ما جلو بزنند».

اين بازيكن مســير آسيايي شــدن را براي گسترش فولاد، مسير دشــواري ميداند و در ايــن رابطه توضيح ميدهد: «در اين شــرايط آســيايي شــدن خيلي ســخت اســت چرا كه تيمهاي بالاتر از ما در شرايطي هستند كه رســيدن به آنها دشوار است. در هفتههاي آينده ميتوانيم با كســب چند نتيجه خوب چند رتبه خودمان را بالا بكشيم ولي براي كسب سهميه بايســتي در بين سه تيم بالاي جدول باشيم كه اين كار بسيار سخت است».

ديدار حســاس شــهرآورد اصفهان در حالي آغاز شــد كه سپاهان بازيكنان زيادي را در اختيار نداشــت و مجبور بود از بازيكنان جايگزين اســتفاده كند و از طرف ديگر ذوبآهن كمي خســتهتر از ســپاهان در ميدان حاضر ميشــد و با باخت آســيايي پــا به ميدان مبــارزه با همشهرياش ميگذاشت. اين موضوع هم به اهميت اين بازي حساس ميافزود كه هر تيمي سه امتياز را ميگرفت، به كسب

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.