كمالوند: فداي سر داريوش كه پنالتي را خراب كرد!

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فراز كمالوند ســرمربي گســترش فولاد در مورد شكست تيمش مقابل پديده در مشهد ميگويد: «در همان 20 دقيقه اول بايد دو سه گل ميزديــم كه در اين بين شــيمبا دو موقعيت صددرصد را به گل تبديل نكرد هر چند كه از اين بازيكن راضي هســتيم چون فوقالعاده بازي ميكند و هم فوتبالي و هم اخلاقي بازيكني خوب است».

ســرمربي گســترش فولاد در مورد اينكه يكي از بازيكنانش در مصاحبهاي اعلام كرده كه هدف گســترش فولاد كسب سهميه آسيا نيســت، تأكيد ميكند: «واقعا هم همينطور اســت. من سومين سال حضورم در تيم نوپاي گسترش را سپري ميكنم. در نيمفصل سال اول هدفمان سقوط نكردن بود، سال گذشــته رتبهمان تك رقمي شد و امسال به دنبال كسب جايگاهي بين شش تيم اول هستيم. حالا بدمان هم نميآيد اگر سهميه آسيا را كسب كنيم اما هدفگذاري بين شــش تيم اول جدول است. تيم ما نوپا است و در اين زمينه آرام آرام جلو ميرويم».

او در پاســخ به اين ســوال كه آيا از دست شــجاعيان به خاطر از دست دادن پنالتي ناراحت نيســت، تأكيــد ميكند: «فداي ســر داريوش كه اين پنالتي خراب شــد. بزرگتريــن بازيكنان جهــان هم پنالتيشان گل نميشــود. من از داريوش طي هفتههاي اخير راضي هســتم چون او خوب كار ميكند».

كمالوند در مورد اينكه كــيروش در تيم ملي ميماند، ميگويد: «هيــچ مربي حتي گوارديولا هم نميتواند نقش كيروش در تيم ملي ايران را ايفا كند. او كاملا ســوار اســت و جزئيات را ميداند. كيروش تيم ملي را بهترين تيم آســيا كرده و همه آسيا از اين تيم ميترسند و در حال تبديل شــدن به يك تيم فراآسيايي هستيم. پس ديگر چه ميخواهيــم. فقط بايد تعاملات بين تيم ملي و باشــگاهها را زياد كرد چون بهتر از كيروش پيدا نميكنيم و اگر من در فدراســيون فوتبال بودم قرارداد كيروش را چهار ســال ديگــر تمديد ميكردم تا بتوانيم براي سه بار پياپي به جام جهاني صعود كنيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.