زمین ورزشگاه به تیم ما ضربه ميزند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمــد ايرانپوريــان مدافــع تراكتورسازي تبريز كه از تساوي تيمش مقابل ســايپا خيلي ناراحت است، در مورد اين بازي ميگويد: «برای پيروزی در اين بازی بــه ميدان رفته بوديم اما متاســفانه هر چه زديم به در بســته خورد و نتوانســتيم به گل برسيم. در ايــن بازي به خصــوص در نيمه دوم و اواخر آن موقعيتهای زيادی داشــتيم كــه نتيجه نداد و 3 امتياز حســاس و مهم را با يك امتياز عوض كرديم. البته سايپا هم مقابل ما نمايش خوبی داشت اما واقعاً اينكه مدام خودشــان را روی زمين میانداختند بسيار ناراحتكننده بود. با ايــن كار مدام بازی را از جريان میانداختنــد و تا دوباره بازی شــروع میشــد يك بازيكن ديگر آنها به زمين میافتاد. سايپا تيم خوبی است و اصلاً نيــازی نبود مثل تيمهــای عربی اين شيوه را مقابل ما اتخاذ كند و از كيفيت بازی بكاهد. آنهــا مقابل ما دنبال يك امتياز بودند كه به آن رســيدند و بايد بابت اين مسئله به آنها تبريك بگويم.» ايرانپوريــان در رابطه با اينكه آيا با اين تســاوی هنوز هــم اميد بــه قهرمانی دارند، ادامه ميدهد: «كار ســخت شد اما اميدمان نااميد نشده و با قدرت كار را پيش خواهيم برد. هنوز زمان داريم و بــا تلاش بچهها و تــوكل به خداوند با قدرت بازیهای باقی مانده را دنبال میكنيم تا از هدفمــان در ليگ دور نشــويم چون در فوتبال هيچچيز قابل پيشبينی نيست.»

مدافــع تراكتورســازان دربــاره بــازی بعد تراكتورســازی مقابل فولاد خوزستان ضمن ســخت دانستن اين بــازی ميگويــد: «متأســفانه زمين ورزشــگاه يادگار امام )ره( تبريز اصلاً كيفيــت خوبی نــدارد و نمیگذارد به خوبــی كارهای تاكتيكــی خودمان را پياده كنيم و در بازی مقابل سايپا هم اين مســئله به ما آسيب رساند. مقابل فــولاد هم بازی خيلی ســختی داريم چون تيم قدرتمند و دوندهای اســت. اميــدوارم بچهها بتواننــد با قدرت در اهواز بــه ميدان بروند و دســت پر به تبريز برگردند.»

ايرانپوريان دربــاره اينكه آيا نبود او و كرار جاســم با توجه به اينكه اين تيم با كمبــود بازيكن مواجه اســت، دردسرســاز نميشود، توضيح ميدهد: «باور كنيد كارت زردی كه من گرفتم اصلاً حقم نبــود و خودم هم نفهميدم چرا اين كارت را گرفتم و بازي حساس بعدی تراكتورســازی مقابل فولاد را از دســت دادم. به هر حال مــن و كرار محروم هســتيم و اميدوارم در نبود ما ديگر بازيكنــان بتوانند با قدرت كار را پيش ببرند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.