شیخويسي: 1۵ بازيكن ما با ۵00 میلیون تسويه ميكنند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

دروازهبان اســتقلال خوزستان هم اعتقاد دارد كه كسب شش امتياز از دو بازي تضميني براي صعود تيمش به مرحله يك هشــتم نهايي ليگ قهرمانان آسيا نيســت. وحيد شيخويسي دربــاره پيــروزي تيمش مقابل ماشينســازي توضيح ميدهد: «بازي در نيمه اول پاياپاي بود و خوشــبختانه ما به گل رســيديم اما در نيمه دوم ماشينسازي عملكرد بهتري داشت و ما با دفاع فشرده توانستيم سه امتياز مهم بگيريم. به طور كلي معتقدم بازي خوبي بود و فكر ميكنم مهم برد بود، همه عالي عمل كردند و اين كلين شــيت هم به مانند ديگر كلين شيتها تلاش همه بچه هاســت.» او در واكنش به حل نشدن مشــكلات مالي در اســتقلال خوزستان تأكيد ميكند: «بســياري از بازيكنان ما قصد داشتند در نيمفصل جدا شوند اما بهخاطر پورموسوي و ليگ قهرمانان آسيا صبر كردند. متأسفانه قولها عملي نشــد و در اين مدت غير از استاندار، فرد ديگري به فكر حل مشكلات ما نبود. به هر حال شــب عيد نزديك اســت و خانوادههايمان به جيب ما نگاه ميكنند. اميدوارم مسوولان كاري كنند تا مقابل آنها شرمنده نشويم.»

دروازهبان اســتقلال خوزســتان با اشاره به مبلــغ قــرارداد بازيكنان، تأكيــد ميكند: «قراردادهاي بازيكنان ما ميلياردي نيســت و با 500 ميليون تومان 15 بازيكن تيم ما ميتوانند بابت فصل جاري تسويه حساب كنند. متأسفانه اين روش غلطي است كه باشگاهها پول بازيكنان را نميدهنــد و چنين وضعيتي در فوتبال ايران رواج پيدا كرده است. مطمئناً تيمهاي ديگر هم ميتوانند از اين شرايط سوءاستفاده كنند.»

شيخويســي راجع به وضعيت اســتقلال خوزستان در ليگ قهرمانان آسيا اينطور توضيح ميدهد: «ما اگر لخويا را شكســت بدهيم قطعاً صعود خواهيم كرد، ولي در حال حاضر گرفتن شــش امتياز تضمينــي براي صعود نيســت. اميدوارم كه در نهايت روند خوبي داشته باشيم و به مرحله بعد صعود كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.