كسر خدمت 6 ماهه برای نوراللهی و عالیشاه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

احمد نوراللهی و اميد عاليشــاه به عنوان بازيكن سرباز از نيم فصل دوم در تيم تراكتورسازی حضور دارند. خدمت ســربازی اين دو بازيكن از تاريخ 18 دی ماه ســال جاری آغاز شــده و مدت قانونی بيســت و يك ماهه آن تا تاريخ 97/7/18 اســت اما احمد نوراللهی و اميد عاليشاه كسر خدمت دارند. تاكنون، شش ماه كسر خدمت احمد نوراللهی و اميد عاليشــاه به خاطر حضور آنها در بســيج، قطعی است. با محاسبه كسر خدمت نوراللهی و عاليشاه، سربازی اين دو بازيكن در تاريخ ‪1//97 18‬به اتمام خواهد رســيد. آنها به خاطر محروميت تراكتورســازی از حضور در نقل و انتقالات، نمیتوانند برای اين تيم به ميدان بروند. گفته ميشــود با اعلام محروميت باشــگاه تراكتور از حضور در نقل و انتقالات زمســتانی مجوز بازی آنها باطل شــد و از حضور آنها در تركيب اين تيم ممانعت به عمل آمد. به همين دليل نوراللهي و عاليشاه به دنبال عدم نياز از سوي باشگاه تراكتور هستند تا در تيم ديگري خدمت سربازيشان را سپري كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.