مهاجم عراقي صنعت نفت كارت بازي گرفت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علي صلاح مهاجم عراقي كه چند روزي در تمرينات صنعت نفت بود، بالاخره قراردادش را با صنعت نفت در سكوت خبري امضا كرد و امروز كارت بازي اش مهيا شده تا در بازي بعد بتواند برابر ماشين سازي به ميدان برود.

صنعت نفت آبادان به شــدت با مشــكل گلزني مهاجمان خود مواجه اســت، شــادكام و برونو هفته هاست كه گل نزدهاند، امير ذليكاني مصدوم اســت، رضا نوروزي فصــل را به دليل مصدوميت از دســت داده و نياز به يك مهاجم در اين تيم ديده ميشد. علي صلاح در تيمهايي چون الوحده ســوريه، نفت عراق، الشرطه عراق، الفيصلي اردن و... ســابقه بازي دارد و بايد ديد حضور اين بازيكن تا چه اندازه ميتواند در خط حمله تيم آباداني مفيد باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.