دروازهبان خارجي ممنوع

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

فدراسيون فوتبال چين به منظور رشــد دروازهباني در اين كشور، ورود دروازهبانهاي خارجي به تيمهاي باشــگاهي را ممنوع اعلام كرد. اينطور كه شــانگهاي ديلي نوشته، ضعف دروازهباني در چين باعث شــد سران فوتبال اين كشور دست به كار شوند و با تصويب قانوني جديد، ورود دروازهبانهاي خارجي به ليگشــان را ممنوع اعلام كنند. به اين ترتيب هيچ تيم باشگاهي در فوتبال چين حق جذب دروازهبان خارجي را نخواهد داشــت. ســران فوتبال چين همچنين قانوني وضع كردند كه بر اساس آن تيمهاي باشگاهي براي جذب بازيكنان خارجي با محدوديت روبهرو خواهند بود و بر مبناي طرح )3+1( هر تيم چيني ميتواند از سه بازيكن غيرآسيايي و يك بازيكن آســيايي در تركيب خود استفاده كند كه هيچ دروازهباني نبايد در اين بين باشد. اخيرا خريدهاي پر سروصداي تيمهاي چيني باعث شده كه خيلي از نگاهها به ليگ اين كشور باشد و حتي حق پخش تلويزيوني اين رقابتها هم رشد چشمگيري پيدا كند. خداحافظي با فوتبال در 16 سالگي مصدوميت سنگيني كه گريبان دروازهبان نوجوان تيم منتخب تگزاس جنوبي را گرفته بود، او را از ادامه بازيگري فوتبال محروم كرد. اين خبر را ديروز داريوش يزداني كه بعد از پايان بازيگرياش در فوتبال ايران به ينگه دنيا رفته است، منتشر كرد. اين بازيكن سابق استقلال كه در حال حاضر مربيگري تيم منتخب تگزاس جنوبي در آمريكا را به عهده دارد و در زمينه آكادمي هم فعاليتهاي موفقي داشته، يكي از شاگردانش را از دست داد. اتفاق تلخي كه يزداني دربارهاش نوشته: «متاسفانه امروز شاهد يكى از تلخترين اتفاقات دوران ورزشىام بودم. يكى از دروازهبانهاي بااستعدادي كه در تيم شانزده سالههاي من بازى مىكرد و شانس اول پوشيدن پيراهن تيمملي آمريكا در اين رده بود، به شدت مصدوم شد و بعد از جراحى گردن و سى و هفت بخيه در ناحيه گردن پزشكان اعلام كردند كه براى هميشه شانس ورزش سنگين و بازى فوتبال را از دست داده است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.