تاييد پوشش اسلامي در انگليس

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

براي حضور بانوان محجبه در رقابتهاي بينالمللي، ورزشــكاران زن ايراني خيلي تلاش كردند و در اين راه ســختترين كار را شايد بانوان فوتباليست انجام دادند. آنها به هر ســختي بود فيفا را به پذيرفتن پوشش اسلاميشان مجاب كردند و حالا همين پوشــش، در ديگر كشــورها و ديگر رشتههاي ورزشي هم مقبول افتاده است؛ حتي در شنا. نمونهاش انجمن شناي آماتور انگليس كه با تغيير قوانين اجازه داد شناگران زن مسلمان بتوانند با پوشش كامل در مسابقات شناي آماتور انگليس شركت كنند. اين انجمن اعلام كرده كه قوانين پوشــش زنان در مســابقات شناي آماتور انگليس را تغيير ميدهد تا افراد بيشــتري بتوانند در اين مسابقات شركت كنند. پيش از اين لباسهاي شنايي كه تمام بدن را ميپوشاند قابل استفاده نبود. با اين حال با درخواســت مكرر انجمنهاي ورزشــي بانوان مسلمان، انجمن شــناي آماتور انگليس قوانين خود را تغييــر داد. البته اين لباسها نبايد كارايي ورزشــكاران را افزايش دهد و جنس آنهــا بايد مطابق قوانين فدراسيون جهاني باشــد. در اين رابطه يكي از اعضاي انجمن شناي آماتور انگليس گفته: «فكر ميكنم اين گام مثبتي به جلو است. به اين ترتيب افراد بيشتري تشويق ميشوند تا در مســابقات شنا شركت كنند. ما ميخواهيم همه فرصت مسابقه دادن داشته باشند.» ريملا اختر، رييس انجمن ورزش بانوان مسلمان انگليس هم گفت: «حضور زنان مسلمان در ورزش شنا در حال افزايش است. بايد قوانين طوري تنظيم شــود كه اين افراد هم بتوانند به مســابقات ورزش دسترسي داشته باشند. ما از انجمن شــناي آماتور انگليس تشكر ميكنيم. اميدواريم بتوانيم با هم بيشتر همكاري كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.