حراجي پله در لندن

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اســطوره فوتبال برزيل در آخرين ســري عمليات جذاب به حراج گذاشــتن افتخارات فوتبالياش دوباره دست به دامن حراجي لندن شــده تا از اين طريق هــم پولي به جيب بزند و هــم علاقهمندانش را از يك يا چند يادگاري بزرگ، منتفع كند. گرانترين جنس قابل خريد در دور آخر حراج افتخارات پله، جام ژول ريمه اســت. اين تنديس به احترام ابداعكننده جامجهاني در ســال 1930، ژولريمه ناميده شد و طبق قرار قبلي براي هميشــه به قهرمان 3 دوره جام يعني برزيل سال 1970 تعلق گرفت. پله عضو كليدي اين تيم قهرمان بود و به دليــل نقشآفريني در هر 3 قهرماني تيمملي برزيل و به ثمر رســاندن بيش از هزار گل، يك مــدل از اصل اين تنديس را در اختيار دارد. او حالا قصد فروش اين جنس قيمتي را دارد و گفته ميشود تنديس ژول ريمه بهعنوان گرانترين جنس حراجي بين 281 تا 420 هزار پوند قيمتگذاري شده بود. اگر در حراجي اخيــر لندن بين 68 تا 136 هزار پوند هزينه ميكرديد، ميتوانســتيد مدالهاي قهرماني پله در جامهاي جهاني 1958، 1962 و 1970 را به كلكسيون احتمالا پربار خــود بيفزاييد. فيلم فرار به ســوي پيروزي، محصول ســال 1981 بــا نقشآفريني پله و چند ســتاره بزرگ ديگر تاريخ فوتبال جلوي دوربينها بسيار پرفروش بود. او حالا 35 سال بعد از اكران فيلم، كفشهايي را كه در ســكانس آخر در يك اردوگاه كار اجباري با آن گلي دوچرخهاي به ثمر رســاند، به حراج گذاشت. قيمت اين جفت كفش مشكي خاص بين4 تا 5 هزار و 500 پوند اعلام شده بود. توپي كه پله در بازي روز 19 نوامبر 1969 بهعنوان هزارمين گل رســمي در هيبــت مهاجــم تيم ســانتوس وارد دروازه واسكودوگاما كرد، 28 هزار تا 42 هزار پوند در حراجي لندن قيمتگذاري شــد. دور حضور تجاري پله در فوتبال آمريكا و تيم كاسموس نيويورك بين ســالهاي 1975 تا 1977 رخ داد و قرار شــد يكي از پيراهنهاي ســبزرنگ پله در يكي از بازيهــاي آن دوران بين 5 هزار و 500 تــا 7 هزار پوند در حراجي در معرض فروش قرار داده شود. شــال گردن مخصــوص برزيل قهرمــان جامجهاني 1958 هنوز در موزه پله جاي ويژهاي دارد اما از زمان شــروع به كار حراجي لندن در اختيار فردي قرار گرفت كه توانست بين 7 تا 14 هزار پوند براي اين شال گردن هزينه كند. پله تقريبا تمام دوران حرفهاي خود را در ســانتوس سپري كرد و با اين تيم در سال 1962 قهرمان جام بينقارهاي شد. شــال گردن اين قهرماني بين 3هــزار و 500 تا 5 هزار پوند قيمت دارد. 24 هزار پونــد، قيمت حلقه قهرماني پله با تيم نيويورك كاسموس در سال 1977 ارزيابي شده است. در آن دوران به تك تك بازيكنان يك تيم قهرمان ليگ، انگشــتري به نشانه قهرماني اهدا ميشد. نشــان ويژهاي كه اكيپ به نشــانه انتخاب بهعنوان ورزشكار برتر قرن گذشــته به پله اهدا كرد هم در زمره اجناس حراج شــده از سوي نارگيل سياه برزيل قرار گرفته و به قيمت 20 هزار يورو در دسترس خريداران قرار گرفت. شــركت رولز رويس، 6 ســال پيش به پاس احترام مدالي با طرح جت به ســلطان فوتبال دنيا تقديم كرد و آقاي سلطان حالا كه اخبار از ورشكســتگي نســبياش حكايت دارد، اين هديه را هم در معرض فروش گذاشته است. تحريم سرود ملي آمريكا بر اســاس تازهترين قانوني كه فدراسيون فوتبال آمريكا وضع كرده، خواندن ســرود ملي اين كشــور براي تمــام بازيكنان اجباري است. پس از آنكه پليس آمريكا در برخورد غيرانساني با سياهپوستان اين كشور حقوق بشر را زير سوال برد، اخيرا اين اقدامات غيرانساني و نژادپرستانه پليس آمريكا به حيطه ورزش هم ســرايت كرده اســت. به خاطر همين اقدامات نژادپرستانه پليس آمريكا بود كه بســياري از فوتباليستهاي مشهور اين كشور سرود ملي آمريكا را در محافل بينالمللي تحريم كردند. در واقع آنها دنبال راهي بودند براي مجبور كردن فدراســيون فوتبــال آمريكا به وضع يك قانون تازه. آنها اما نه تنها پاســخ دلخواهشــان را نگرفتند، بلكه قانوني كه به اين بهانه وضع شد خواندن اجباري سرود ملي توسط فوتباليستهاي آمريكايي بود و فدراسيون اين كشور رسما اعلام كرد: «تمام بازيكنان مرد و زن شاغل زير نظر فدراسيون فوتبال ايالات متحده بايد در زمان پخش سرود ملي اين كشور بايستند و سرود را بخوانند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.