ادعاي شماره «10» كه آرايشگر شد؛ از مارادونا بهتر بودم

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مغازههاي آرايشــگري يكي از مكانهاي آشــنا در مراكز شــهري هستند. مائورو شــامپو اما نه خودش يك شهروند عادي است و نه مغازهاش. شامپو كه در گذشته كفش واكس ميزد، در حال حاضر در شهر رسيفه در شمال شرقي برزيل چهرهاي نسبتا مشهور است. مردي 57 ســاله كه پس از به پايان رسيدن دوران فوتبالش، در يك سالن به آرايشــگري مشغول شده است و به قول خودش: «من براي بدترين تيم دنيا بازي ميكردم. من بازيكن شــماره 10 بودم. درست مثل پله، ريوالدو، مارادونا و زيكو. من براي تيمم يك گل به ثمر رســاندم كه مردم ميگويند آن يك گل هم گل به خودي بوده است اما چنين چيزي حقيقت ندارد.» مائورو شــامپو كل دوران فوتبال خود را در تيمي به نام ايبيس گذراند كه در ليگ ايالتي پرنامبوكو مســابقه ميداده است. باشگاهي كه پس از كسب تفاضــل گل 2000 در كل دوران فوتبال باشــگاهي، در كتاب ركوردهاي گينس بهعنوان بدترين تيم باشگاهي دنيا شناخته شد. جالب اينكه شامپو، مارادونا را الگوي خود ميداند و عكســي بزرگ از او با لباس بوكاجونيورز را هم هنوز در مغازهاش دارد. جالب اما وقتي است كه خودش را با مارادونا مقايسه ميكند: «مارادونا هم 10 ميپوشــيد. درست مثل من! البته حقوق او به مراتب از من بيشتر بود اما در داخل زمين، من از او بهتر بودم. شك ندارم كه يك شماره 10 چپ پا با مدل موي فوقالعاده بودم.» مغازه شــامپو، يك معبر فوتبال اســت كه حتي كف آن سبز رنگ است و خطكشيهايي درست مثل زمين فوتبال در آن ديده ميشود. روي هر يك از صندليهاي اين مغازه، دهها ســتاره ســينما و فوتبال نشسته و موهاي خود را اصلاح كردهاند اما تفاوت اين صندليها با بقيه صندليها در ســاير مغازههاي آرايشــگري، در رنگآميزي است كه در مغازه شامپو هر يك از صندليها به رنگ لباس يكي از تيمهاي رسيفه درآمده است. صندلي سفيد و سرخ پرنامبوكو براي هواداران تيم نائوتيكو است كه از نظر «شــامپو» زيبا بازي ميكنند و تيم خوبي هستند. صندلي قرمز مخصوص تيم محبوب شــامپو است؛ ايبيس كه شــامپو ده سال برايش بازي كرد اما حتي يك بار برنده نشــد! صندلي ســفيد با آرم قرمز و مشكي مخصوص هواداران رئال سانتاكروز است كه شامپو آنها را هواداراني فوقالعاده ميداند و صندلي قرمز با آرم سياه و زرد هم مخصوص تيم اسپورت. شهرت شــامپو به حدي است كه در ســال 2006 فيلمي با عنوان مائورو شامپو فوتباليست، آرايشگر و مردي واقعي در جشنواره فيلم مانائوس روي پرده رفت. البته در آن جشــنواره به هنرپيشــه فيلم، جايزه اسكار ندادند و مائورو دوباره به مغازهاش در رســيفه برگشــت. همينطور در پايان جام جهاني، برزيل قهرمان نشــد و شــامپو هم كه ميخواست با موهاي كوتاه شده در جشن قهرماني تيمملي فوتبال كشورش شركت كند، ظاهر خاص و مشهور خود را دست نخورده گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.