كارت به كارت

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر - هومن جعفري ‪Houman Jafari‬

اينكه تمرين ديروز اســتقلال به خاطر مسائل مالي بازيكنان تعطيل شــده يا به خاطر اينكه ســرمربي تصميــم گرفته به بازيكنان اســتراحت بدهد خيلي مهم نيســت. مهمش اين است كه آقاي افتخاري كه از زمــان آمدنش در اين تيم تــا به امروز كار خاصي نكرده، يا اســتعفا بدهد يا برود دنبــال پول بگردد. چطوري ميشــود يك نفــر بيايــد مديرعامل تيم شــود بعد يك درآمدزايي ســاده را هم تقبل نكند؟ مرد حســابي حداقل چند كيلو لبو و وســايل ترشي ميخريــدي، ترشــي ميانداختي به در و همســايه ميفروختــي كه بگوينــد بــراي درآمدزايي تلاش خودش را كرد! نشستي داخل باشگاه منتظري برايت كارت به كارت كنند؟

جاب آفر

شركت مايكروســافت بعد از آنكه متوجه شد باشگاه تراكتورســازي از يك قهر محسن بنگر صد و هفتاد ميليون تومــان درآمدزايي كرده از ســردار آجورلو دعوت كــرد بهعنــوان مديريت منابع انســاني اين شركت مشــغول به كار شود! گويا ســهامداران اين شركت انتظار دارند با استفاده از تدابير اينچنيني، دو سه ميليارد دلار سود كنند! هنوز از پاسخ آجورلو به مايكروســافت خبري منتشر نشده. ميگويند شركت گوگل هم بدش نميآيد براي جلب اين مدير موفق و در آمدزا وارد عمل شود!

شقايق

اينكــه ميگويند خــدا گر زحكمت ببنــدد دري، ز رحمت گشايد در ديگري مصداقش چيست؟ مصداقــش اخراج دروازهبان نفــت در دقيقه 5 بازي اســت ! وقتي پرســپوليس يار ندارد خط دفاعش را بچيند و بعــد دروازهبان حريف دقيقه 5 بازي اخراج ميشود يعني اينكه تا شقايق هست زندگي بايد كرد!

تبريك و توصيه

از طريق همين تريبون برد تيم ســپاهان در دربي را به جناب ويســي تبريك ميگوييم. از دوســتاني كه نقشه داشتند بعد از دربي ايشان را اخراج كنند تقاضا داريم منتظر يك فرصت ديگر باشند! به آقاي ويسي هم توصيه ميكنيم دفعه ديگر خواست تيم انتخاب كند برود جايي كه درك بهتري از شرايط كار در آن داشته باشــد! جايي كه از هفته ششم براي بركناري شما تشكيل جلسه بدهند جاي مناسبي نيست!

براي آقاي تاج

گويا جناب تاج فرمودهاند كه باشگاهها بايد بدهيهاي خود را طي چهارسال آينده صاف كنند! ما پيشنهاد ميكنيم به بعضي از مديران فشار بياوريد تا چهار ماه آينده بدهيها را پرداخت كنند چون يكدفعه ديديد با نتيجه انتخابات، يكســري رفتند و بدهيهايشان ماند روي دست نفر بعدي! در ضمن جنــاب تاج! نفت تهران و ســياه جامگان چطوري بــدون پرداخت بدهي طلبــكاران خود در نقل و انتقالات يار گرفتند؟ اين بيرون ماندگان نفت تهران حق ندارند مطالبات خود را دريافت كنند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.