ويرانگري

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

به نظر ميرســد ونگر با نيمكتنشــين كردن الكسيس سانچس برابر ليورپول، پيش از شروع مسابقه حكم شكســت خود را امضا كرده بود. او البته بعد از شكســت، دليل بازي ندادن به ســانچس و اســتفاده از ژيرو و ولبك در خط حمله را نياز به برتري عددي و قدرت بيشتر در پيكارهاي هوايي دانســت اما با گلي كه روبرتو فيرمينو وارد دروازه آرسنال كرد، نشان داد كه تصميم آرسن ونگر معكوس نتيجه داده است. آرســنال در 11 ديدار آخر خــود در خانه 5 تيم بالاي جدول هرگز پيروز نشــده اســت. اين نه تنها شــرايط را براي ماندن ســتارهاي مانند ســانچس دشــوار ميكند، بلكه فشارها روي ونگر- اگر بماند- را هم به شدت افزايش خواهد داد. با توجه به نمايش درخشان جيمي واردي و علم به اينكه او بارها توانســت فضاي مناسبي پشــت مدافعان براي خود مهيا كند، قاعدتا بايد الكســيس سانچس سرعتي هم در تركيب اوليه آرسنال براي بازي با ليورپول قرار ميگرفت. از آن ســو، آمــار فوقالعــاده ليورپــول برابر بالانشــينهاي ليگ برتر، دليل محكم ديگري مبني بر لزوم شــروع مناســب و اســتفاده از همه داشــتهها براي آرســنال بود. اولين دبل ليورپول از سال 2000 تا امروز برابر آرسنال، با اشتباهات متوالي خط مياني در نيمه اول رقم خورد. كوكولين چنان نمايش انتقادآميزي در ميانه ميدان داشت كه منتقدان نيمكتنشيني او را به ونگر پيشنهاد كردند. همچنيــن گرانيــت ژاكا، هافبك سوييســي آرســنال هم يك بار ديگــر در آزموني بزرگ نتوانســت ارزشهاي خود را به اثبات برساند و البته بدشــانس بود كه در نيمه اول، به علت عدم تشــخيص هويت صحيح از سوي داور با كارت زرد جريمه شد. ديگر شايد نســبت دادن افكار مازوخيسمي و علاقه آرســن ونگر به شكست خوردن خيلي هم دور از دايره منطق نباشــد. او با شكســت برابر ليورپول يك بــار ديگر اين واقعيت را به تصوير كشيد. زماني كه يك مربي در ديداري حساس از بهترين و باكيفيتترين ستارههايي كه در اختيار دارد در تركيب تيمش اســتفاده نميكنــد، شــايد اعطاي چنيــن القابي به او خيلي هم عجيب نباشــد. شكســت در ديدار برابر ليورپول از لحاظ روحي هم بسيار مخرب بود و شــايد توپچيها بايد از حالا خود را براي شكســتي ديگر و خداحافظي با ليگ قهرمانان در ديدار اواسط هفته برابر بايرن مهيا كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.