آقاي فراموشكار

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بر خلاف عليپور كه بدون اعتراض به اخراجش اردوي پرســپوليس را ترك كرد، رامين رضاييان در امارات ماند تا شــايد با پادرمياني مسوولان باشگاه، مقابــل الوحده به ميدان برود كه البته چنين نشــد. جالب اينكه رامين در عذرخواهي از هواداران هم نســبت به همتيمياش تعلل كرد و در حالي كه عليپور پيش از بازگشــت به تهران عذرخواهي كرده بود، 24 ســاعت طول كشيد تا رضاييان خودش را مجاب به عذرخواهي كند. جالب اينكه او در متن عذرخواهياش نوشته بود اولين بار است كه نتوانسته خودش را كنترل كند. رامين شــايد رفتارهــاي خودش را از ياد ببرد اما ما فرامــوش نكردهايم كه همين بازيكن حتي وقتــي پيراهن راهآهن را به تن داشــت، چند بار به خاطر رفتارهاي آماتورش مجبور به عذرخواهي شــد. دو ســال پيش و در فاصله يك هفته مانده به پايان فصل، راهآهن و پيكان حساسترين بازي پايينجدوليها را برگزار كردند. پيكان 2 بــر يك جلو بود كه رامين در پنج دقيقه آخر دو گل زد و راهآهن برنده شد. او بعد از اين دو گل به سمت نيمكت حريف رفت و جلوي چشم صمد مرفاوي به شــكل عجيبي شــادي كرد. فاصله آنهــا آنقدر كم بود كه مرفاوي از كوره در رفت و يك درگيري فيزيكي شــكل گرفت كه البته اين درگيري يك پايان كليشه هم داشت؛ عذرخواهي رضاييان از مرفاوي مقابل دوربين تلويزيون. حالا پرســشمان از رامين رضاييان اين اســت كه بعد از اين همه سال كســب تجربه و حالا كه بازيكن ملي شده، نميخواهد كمي سنجيدهتر رفتار كند تا اينقدر ناچار به عذرخواهي از اين و آن نشود؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.